Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 23.09.2021

Byrådet i Bergen behandlet saken i møtet 23.09.2021 sak 1301/21 og fattet følgende vedtak:

Byrådet avgir høringsuttalelse til «Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven - Isolering, karantene og koronasertifikat mv.» slik den fremkommer av byrådens forslag.

Bergen kommunes høringsuttalelse:

Koronapandemien har så langt vist seg å være uforutsigbar. Selv om det etter hvert oppnås god vaksinedekning i Norge, kan det komme nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot. Da er det viktig å kunne sette inn tiltak raskt hvis situasjonen endrer seg.

Bergen kommune er derfor enig i forlengelse av hjemlene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat, ut ifra beredskapshensyn.

Bergen kommune vil likevel understreke at behovet for tiltakene reduseres etter hvert som befolkningen blir tilstrekkelig beskyttet gjennom vaksinering, og at det derfor skal mye til for at videreføring av tiltak vil være forholdsmessig. For å kunne støtte departementets forslag forutsetter Bergen kommune at hjemlene bare benyttes etter en grundig forholdsmessighetsvurdering i samsvar med de grunnleggende kravene til smitteverntiltak i smittevernloven § 1-5.