Høringssvar fra Mette Veiseth Skogstrand

Dato: 24.09.2021

Det er min klare oppfatning at Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes.

Forslagene som er skissert gir en uforholdsmessig maktbruk som innskrenker grunnleggende rettigheter til norske borgere, dette er et klart brudd på både Grunnloven, personvernet og EMK. Med den kunnskapen vi har i dag knyttet til covid, smitte, vaksinasjon og dødelighet, er det ingen legitim grunn for å utstede slike altomfattende fullmaktsbestemmelser. Det er et demokratisk problem at dette kan skjer uten inngrep fra lovgivers side.

Egne tall fra FHI viser at dødeligheten er svært liten, på linje med en vanlig influensasesong.

0,12% dødelighet sier FHI, en vanlig influensaseson har 0,1% til sammenligning. Hvordan kan man da forsvar pengebruken, lockdown, karantenehotell, internering, massetesting av barn og unge, samt koronasertifikat. Erfaringene viser at mediene og regjeringen har skapt en fryktkultur og en ensidig fakta fremlegging som mangler kritiske røster. De kritiske røstene skal ikke komme til orde, de skal latterliggjøres, stemples som konspirasjonsteoretikere og blokkeres og hindres i å belyse galskapen. Folk blir satt opp mot hverandre pga. den skapte fryktkulturen, restriksjonene på reising, aktiviteter og fremlegging av passerseddel (koronasertifikat) for å få lov til å leve sine dagligdagse liv på en normal måte. Friheten til å fritt kunne bestemme over egen kropp og helse, blir pulverisert. Vaksinen er som kjent fremdeles bare nød-godkjent og vi kjenner ikke langtidsvirkningene.

Denne "kriseloven" er et demokratisk problem som flere jurister har advart mot, og som gir altfor inngripende muligheter for helsebyråkratene og regjeringen. Norge kan ikke fortsette på denne måten, dette er en hasteprodusert lov som mangler sikkerhetsventiler og kontrollmekanismer, og må stoppes.