Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 434472

Dato: 12.09.2021

En stor andel av befolkningen har blitt vaksinert, risikogrupper er også blitt vaksinert. Alle de som ønsket vaksine har tatt det. Det antas at flokkimmuniteten er oppnådd. Fortsette med alvorlige inngrep i menneskeliv er ikke lengre hensiktsmessig. Det er nå for det meste de yngste barna som ikke er vaksinert og det betyr at det er dem for det meste som kommer til å lide av alle disse tiltakene, til tross for at disse barna ifølge FHI hverken spiller en stor rolle i smittespredning eller selv blir alvorlig syke. Denne midlertidige forskriften gjør at Grunnloven settes til side og alvorlige brudd på grunnleggende rettigheter blir gjort:

§106 Bevegelsesretten

«Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.»

§102 Retten til privatliv (Utdrag)

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.»

§101 Forsamlingsretten (Utdrag)

«Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.»

Forsamlingsfriheten er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, og i Europarådets menneskerettighetskonvensjon fra 1951.

Smittevernloven kan trumfe Grunnloven, men i den står det at «…smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.»

Den klare medisinskfaglige begrunnelsen synes å mangle når det kommer til mange av tiltakene som er innført, skal man dømme etter all kritikken tiltakene får fra fagpersoner som psykologer, forskere, leger og sykepleiere. Og en helhetsvurdering, hvor man veier tiltakenes ønskede effekt opp mot kostnadene de vil ha for samfunnet, virker det heller ikke som det er foretatt.

Barnerettigheter er spesielt krenket gjennom dette forskriftet:

Barns rettigheter (Barnekonvensjonen og §104 i grunnloven)

«Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn

En slik hensyn er total fraværende og forlengelse av forskriftet vil videre føre til brudd på Grunnloven og Barnekonvensjonen.