Høringssvar fra Berit Fischer

Dato: 23.09.2021

Vi som undertegner dette høringssvaret representerer Folkebevegelsen Stop Lockdown Norge (27000 medlemmer), og sier nei til Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2. Vi er bekymret for endring i forskriften om nasjonalt vaksinasjonsprogram i forbindelse med vaksinasjonen mot Covid-19 av flere grunner.

1. Vi mener dette forslaget strider mot grunnleggende etiske prinsipper i lege-eden og er en utidig innblanding i legenes forhold til sine pasienter.

2. Det er nedfelt i flere internasjonale resolusjoner, menneskerettigheter, lover og Nuremberg koden at eksperimentelle legemidler aldri skal gis uten informert samtykke fra pasienten, og at det i den forbindelse ikke skal utøves press eller diskriminering av de som ikke vil ta dem (http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg

). Dagens praksis bryter med disse reglene ved at pasienten ikke blir opplyst om at vaksinene kun har vært testet i svært kort tid, metoden er regnet som genterapi som i henhold til regelverket krever mange års oppfølging for å følge opp eventuelle bivirkninger, placebogruppen finnes ikke lenger, vaksinene er ikke godkjent som andre vaksiner, det meldes om svært mange alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon, og vaksinene beskytter heller ikke mot smitte eller mot å smitte andre. 22% av vaksinen består dessuten av et hemmelig og potensielt svært giftig ingrediens (https://www.fda.gov/media/151733/download

) uten at vaksinemottaker blir informert om dette. Mangel på balansert informasjon truer pasientenes rett til et informert samtykke. Nøytral og komplett informasjon skal gis ved ethvert forslag til medisinsk behandling.

3. Ettersom nedstengningen fra start var ulovlig, (jf. Koronakommisjonens rapport), tiltakene bryter med mange av Grunnlovens paragrafer og menneskerettighetene, og det fremdeles ikke er fremlagt en eneste skriftlig medisinsk eller juridisk begrunnelse, er det ikke juridisk grunnlag for opprettholdelse av tiltakene.

4. Ettersom antallet døde etter vaksinasjon er 18 ganger høyere enn antall døde med viruset, på halvparten så lang tid, begge deler uavhengig av utløsende dødsårsak, er det svært viktig at grundige undersøkelser om faren ved vaksinering gjennomgås. Ettersom FDA også fraråder vaksinering av barn (https://edition.cnn.com/.../covid-19.../index.html...

) samt tredje doser (https://news.yahoo.com/tense-fights-fda-panel-said...

), ber vi om at disse stanses. Vi foreslår en egen granskning av både rapporteringen av dødsfall og analyser av hvem som anses som død med utløsende dødsårsak fra både vaksinen og viruset, f.eks ved obduksjon.

INNHOLD:

A. Table of Contents

Eksperimentelle vaksiner og fravær av informert samtykke 2

Fraværende grunnlag for koronasertifikat, som også er grunnlovstridig 4

PCR testen er en usikker test for å identifisere pågående infeksjon med Covid-19 5

Mange av tiltakene bryter med Norges Grunnlov: 7

Karantenehotell er grunnlovstridig 10

Konklusjon 11

Kilder 12

B. Eksperimentelle vaksiner og fravær av informert samtykke

Vi har foreløpig lite kunnskap om hvordan de nye vaksinene virker i forhold til effekt, i hvilken grad de hindrer smitte, og hva slags bivirkninger man kan forvente, på kort og lang tid. Disse vaksinene representerer en helt ny genteknologisk plattform som aldri tidligere har vært prøvd ut på mennesker i en større skala. Genteknologien og endringen av genteknologiloven ble endret først i sommer 2021, og vaksinasjonen har altså ikke vært lovlig i Norge før dette.

De nye vaksineplattformene beskrives som mRNA- og DNA vaksiner. Teknologien handler om at man innpoder fremmed RNA eller DNA inn i menneskecellene. Cellen blir på denne måten genetisk modifisert til å produsere et syntetisk virusprotein, som blir et antigen som immunforsvaret i neste omgang skal gjenkjenne, og trigge til antistoffproduksjon.

mRNA vaksinene har aldri tidligere nådd markedet, blant annet på grunn av de alvorlige bivirkningene man har sett i dyreforsøk, der mange av forsøksdyrene har utviklet en kraftig inflammasjon og en overaktivering av immunforsvaret (antibody dependent enhancement, ADE). Dette er en svært alvorlig lidelse som kan ta livet av et stort antall mennesker hvis den oppstår etter Covid-19 vaksinasjon. De kliniske studiene har ikke undersøkt risikoen for ADE.

De kliniske studiene varte to måneder. Utover denne tiden har man ingen gode sikkerhetsdata. Placebogruppen ble etter de to månedene påbegynt vaksinasjon, og etter 6mnd var i praksis alle vaksinert. Det betyr at man har slettet kontrollgruppene og vil ikke kunne fortsette innsamling av gode sikkerhetsdata.

Nyere data viser at risikoen for hjerteinfarkt er omtrent 3x større blant vaksinerte enn blant uvaksinerte. Omtrent 1 av 300 barn mellom 12 og 16 utvikler myokarditt etter vaksinasjon. Omtrent 20% av disse vil kunne på varige senskader som i verste fall kan kreve hjertetransplantasjon. I Israel var 94.4% vaksinert, og 4 mnd sendere var dette falt til 82.9 % (https://theexpose.uk/.../fda-experts-reveal-the-covid-19...

). Dette er bare mulig om det dør mange flere mennesker i vaksinegruppen enn blant de uvaksinerte. Faktisk tilsvarer det en effekt på at halvparten av de vaksinerte døde, mens ingen blant de uvaksinerte. Dette er svært bekymringsfullt. De vaksinerte dør ikke nødvendigvis av korona, men av andre dødsårsaker.

I Norge er det registrert omtrent 201 innmeldte dødsfall og over 2000 alvorlige bivirkninger (legemiddelverket.no). Det tilsvarer omtrent en alvorlig bivirkning per 2000 vaksinerte. Norske borgere blir ikke informert om dette ved injeksjon, og vi mener derfor at vaksinasjonen ikke oppfyller kravet til informert samtykke. Forfatterne Jorem, Dahlberg og Pedersen skriver i Tidsskrift for den Norske Legeforening: «Vaksinering uten samtykke og eventuelt med tvang er problematisk og komplisert både juridisk og etisk.» I helselovgivningen er pasientens rettigheter ivaretatt gjennom kravet til informert samtykke. Vi mener at dette ikke blir gjennomført med dagens vaksinasjonspraksis.

Vi stiller store spørsmålstegn ved rapporteringen av dødsfall etter vaksinering. SL har 5 ganger over en periode på 6 mnd, bedt om å få utlevert tallene for totalt antall døde etter vaksinering. Vi har blitt avvist flere ganger, men mottok disse til slutt fra Helsedirektoratet. Antallet døde er ikke 201, som Legemiddelverket angir som totalt antall døde etter vaksinering uavhengig av utløsende dødsårsak, men 14.933. (se vedlagt mail fra FHI). At disse tallene skjules for offentligheten er en stor trussel for folks evne til å ta et opplyst valg, og er også lovstridig. Myndighetene har plikt til å informere befolkningen, og spesielt når det er snakk om helt nye og uprøvde vaksiner som i tillegg tar i bruk helt ny genteknologi som var ulovlig i Norge inntil de ble vedtatt på Stortinget i juni i år.

FDA FRARÅDER til og med vaksinering av 12-15 åringer. Likevel har dette blitt et «anbefalt tilbud» i Norge. De FRARÅDER også en tredje dose, og på FDAs gjennomgang i august, ble det avdekket at vaksinen tar livet av flere enn den hjelper. https://theexpose.uk/.../fda-experts-reveal-the-covid-19.../

. Likevel har norske myndigheter igangsatt flere doser.

Disse opplysningene er selvsagt svært alvorlige og må tas med i betraktning. Aldri tidligere har vaksiner blitt utviklet på under ett år, og aldri tidligere har man kun testet vaksiner i noen få måneder før de har blitt godkjent. Det tar vanligvis 5-15 år å utvikle nye medikamenter og vaksiner fordi det da kreves lange observasjonstider i alle ledd. Vaksinene har blant gravide. Likevel har de blitt godkjent for denne gruppen. Vaksinene blir dessuten ikke godkjent på vanlig måte, men også her går det i raskt tempo hvor vaksineprodusentene har fått innvilget reduserte krav dokumentasjon og oppfølging. Mye av oppfølgingen skal derfor foregå etter at vaksinene har blitt gitt til store deler av befolkningen. Først da vil man kunne få en bedre oversikt over hvilke bivirkninger man kan forvente. Vi mener også at dagens vaksinasjonspraksis strider mot Nurnbergkonvensjonen som Norge har signert. Den er veldig tydelig på at ingen skal kunne tvinges inn i et medisinsk eksperiment uten fullt informert samtykke og frivillighet. Med frivillighet menes all fravær av tvang eller overtalelse. Basert på den svært korte observasjonstiden, all usikkerhet rundt mange bivirkninger, brudd på Nurnbergkonvensjonen og mangel på informert samtykke mener vi at i vaksinasjon med Covid-19 ikke kan presses på mennesker i noen som helst form. Av den grunn er koronasertifikatet direkte lovstridig og samtidig svært uetisk.

C. Fraværende grunnlag for koronasertifikat, som også er grunnlovstridig

Koronasertifikatet ble innført med det feilaktige utgangspunkt at vaksinerte selv ikke blir smittet, og at de heller ikke smitter andre. Siden den gang har en lang rekke studier vist at dette er feil. Tvert imot har det vært tydelig demonstrert at fullvaksinerte kan ha like mye eller større virusmengder i slimhinnene enn uvaksinerte. Man ser også flere av verdens mest vaksinerte land har svære smitteutbrudd, feks høyt-vaksinerte Israel som per september 07 har 10000 smittede per dag (7-dagers gjennomsnitt). Israel har dobbelt så mange innbyggere som Norge, så et tilsvarende smittetall i Norge ville vært omtrent 5000 smittede per dag, enda mye høyere enn det smittetrykket som Norge opplever. I Israel har vaksinen for august en effektivitet på 2%, altså i praksis ingen beskyttende effekt. I Israel, England og Skottland er omtrent 80% av innlagte og døde covid19 pasienter del- eller fullvaksinert.

CDC direktør Walensky har gått ut og sagt at fullvaksinerte kan smitte like mye som uvaksinerte. Med andre ord, uvaksinerte smitter andre, og det finnes derfor ikke noe smittevernfaglig grunnlag for koronasertifikat. Vi kommer heller aldri til å oppnå flokkimmunitet, selv om 100% var vaksinert. Det er dermed ingen grunnlag for å skulle skille mellom vaksinerte og uvaksinerte når det gjelder tilgang til tjenester, opphold på karantenefasiliteter, krav til testing, eller på noen som helst annen måte. Å hindre uvaksinerte å delta i samfunnet er derfor usaklig diskriminering, og det er grunnlovstridig og strider mot § 98 første og annet ledd: ”Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling”.

Fordi koronasertifikatet er diskriminerende, grunnlovsstridig og heller ikke effektivt i kampen mot viruset fordi vaksinerte kan smitte like mye som uvaksinerte, krever vi at det avvikles med øyeblikkelig virkning.

D. PCR testen er en usikker test for å identifisere pågående infeksjon med Covid-19

« Smittevernloven § 4-3a gir hjemmel til at Kongen kan fastsette forskrifter om isolering eller begrensninger i bevegelsesfrihet for bekreftet smittede personer, antatt smittede og for personer som har økt risiko for å ha SARS-CoV-2.»

PCR testen som brukes for å identifisere smittede personer har i flere studier vist seg å være svært unøyaktig. Med det menes ikke nødvendigvis at testen ikke kan identifisere det rette genetiske fingeravtrykket, men at et positivt prøvesvar ikke trenger å bety verken at a) vedkommende som tester positivt har en pågående infeksjon, eller b) vedkommende kan smitte andre. Det kjøres høyere enn 40 sykluser for PCR testen i Norge, og med en Ct på 35 er bare 3% av testene positive for levende virus. Det betyr i praksis at en person kan ha virusfragmenter i slimhinnene som slår ut på en PCR-test, uten av vedkommende verken er syk eller smittefarlig.

Vi mener at hvis man skal ha hjemmel til å sende en person i karantene eller isolasjon, må det være på bakgrunn av en test med svært høy grad av nøyaktighet.

Tiltakene er brudd på menneskerettighetene

Vi ønsker spesielt å fokusere på hvordan nedstengningen bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

Det norske forvaltningsapparatet plikter å fremme menneskerettigheter, også i smittevernsarbeidet. Dette følger av Grunnloven § 102, som slår fast at «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.» Nærmere detaljer følger av menneskerettsloven og alminnelig lov.

Når norske myndigheter iverksetter tiltak for å sikre og respektere liv og helse, vil andre menneskerettigheter ofte bli berørt. Menneskerettighetsbestemmelsene utgjør et samlet hele, der rettighetene spiller sammen og skal tilpasses til hverandre. Denne helhetlige tilnærmingen har røtter tilbake til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948, og er særlig aktuell når samfunnet blir satt under stort press, som nå.

Samtidig innebærer dette at det må foretas en balansering mellom rettigheter, i den forstand at noen rettigheter må vike for at andre skal kunne gjennomføres. De tiltakene som er innføres, favner bredt, og berører derfor mange og ulike menneskerettigheter. De mest aktuelle følger av listen nedenfor:

• Forbudet mot frihetsberøvelse (innføring av karantene og isolasjon, besøksbegrensninger).

• Bevegelsesfriheten (begrensninger i reiser inn og ut av landet og mellom områder i landet, eller krav som stilles til avstand mellom passasjerer som reiser kollektivt).

• Retten til respekt for familielivet (splitting av familier ved isolat eller der familien nektes å besøke eldre som er innlagt på institusjon, besøksbegrensninger).

• Retten til respekt for privatlivet (pålegg om hygieniske tiltak eller at folk ikke skal ha fysisk kontakt med hverandre, besøksbegrensninger.

• Retten til respekt for sitt personvern (innsamling og analysering av private opplysninger, for eksempel om flyreiser, hotellbestillinger, medisinkjøp eller hvem som har vært hvor og med hvem, virusappen).

• Tros- og livssynsfriheten (forbud mot gjennomføring av tradisjonelle gudstjenester og religiøse møter eller krav om at praksis som for eksempel dåp og begravelser gjennomføres på spesielle matter, forsamlingsbegrensninger).

• Ytringsfriheten (innføring tiltak for å hindre spredning av informasjon som kan skape panikk i befolkningen eller spekulativ markedsføring av kommersielle produkter, massiv sensur I presse og sosiale medieer mht kritisk informasjon).

• Informasjonsfriheten (sikre tilgang til informasjon, for eksempel gjennom internett og tradisjonelle medier, og i noen tilfeller å dele informasjon som er avgjørende for de valgene enkeltindivider tar).

• Forsamlingsfriheten (krav om avstand mellom deltakere som gjennomfører en offentlig protest eller der mennesker ønsker å samles for sosiale arrangementer).

• Retten til vern om eiendom (eventuell ekspropriasjon av medisinsk utstyr eller føringer på hvordan visse bransjer kan operere).

• Retten til arbeid (ansatte nektes tilgang til sin arbeidsplass eller forbys å forlate hjemmet, samtidig som rettigheten tilsier at myndighetene skal bidra til å sikre trygge og sunne arbeidsforhold).

• Retten til tilfredsstillende levestandard (også de som underlegges karantene eller isolat bør ha tilgang til mat, bevegelse, lys, sosial kontakt og annet).

• Retten til utdanning (stenging av skoler eller forbud mot at smittefarlige skoleelever gis adgang til skolene – men samtidig må det det tilrettelegges for hjemmeundervisning og bruk av alternative lokaler eller undervisning utendørs).

• Barns rettigheter (for eksempel retten til å bli hørt og kravet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn).

• Særlige rettigheter for utsatte grupper.

• Forbudet mot diskriminering (eventuell ulikebehandlingen må være saklig, formålstjenlig, proporsjonal og godt begrunnet)

E. Mange av tiltakene bryter med Norges Grunnlov:

I tillegg til mulige inngrep i menneskerettigheter nevnt over, har også tiltakene en del mot Grunnlovsfeste rettigheter. En kort liste over mulige inngrep følger under.

Grunnloven § 16

Det følger av Grl. § 16 at alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Myndighetenes tiltak ifm covid-19 har vanskeliggjort religionsutøvelsen for mange, ved å sette restriksjoner på møtevirksomhet

Grunnloven § 49

Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Regjeringen har i stor grad tilsidesatt denne bestemmelsen under håndteringen, og gitt lover utenom Stortinget.

Grunnloven § 92

Det følger av Grl. § 92 at statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene.

I fravær av begrunnelse fra myndighetene er det usikkert hvordan bestemmelsen er ivaretatt. Vår gruppe kan ikke se at det foreligger noe skriftlig materiale eller begrunnelser som viser at myndighetene har tatt tilstrekkelig hensyn til menneskerettighetene ved innføring av tiltak.

Grunnloven § 100

Det følger av Grl. § 100, sjette ledd at "Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale".

Som nevnt over har begrunnelser fra myndighetene vært tilnærmet fraværende. Det faglige grunnlaget for tiltakene er hemmeliggjort, og det er heller ikke vist til hvilke juridiske vurderinger som er gjort i forkant av de enkelte, og svært inngripende tiltakene. Det er for øvrig et alminnelig forvaltningsrettslig prinsipp at vedtak skal begrunnes, og jo mer inngripende et vedtak er, jo høyere krav stilles til begrunnelsen.

I fravær av begrunnelser har regjeringen umuliggjort en åpen og opplyst offentlig samtale om tiltakene. Dette er etter vårt syn et klart brudd på Grunnloven, og meget uheldig for demokratiet.

Grunnloven § 101

Det fremgår av Grl. § 101 at "alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner".

Bestemmelsen er brutt flere ganger med restriksjoner på forsamlinger, og har også vanskeliggjort demonstrasjoner. Politiet har for øvrig vært tydelige på at de vurderinger regjeringen har gjort i forbindelse med denne bestemmelsen, ikke gir politiet rett til å avvikle demonstrasjoner.

Politiets har dermed sagt rett frem at myndightenes tiltak her er i brudd med Grunnloven:

https://www.aftenposten.no/.../det-er-ikke-politiet-som...

demonstrasjoner-det-er-gr

Grunnloven § 102

"enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon (...) Statens myndigheter skal sikre vern om den personlige integritet".

Denne bestemmelsen har blitt brutt utallige ganger ifm myndighetenes håndtering.

Det er blitt gitt restriksjoner på bruk av privat hjem med tall på antall deltakere på private fester. Det er gjort inngrep i familieliv ved at folk ikke har fått møte sine kjære på eldrehjem mv, og ikke fått deltatt i begravelser eller andre private sammenkomster av stor viktighet for folk som konfirmasjoner mv.

Retten til personlig integritet ble det gjort inngrep i ved påbud om munnbind. Eksemplene er mange.

Grunnloven § 104

Det fremgår av Grunnloven § 104 at:

"Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overenstemmelse med deres alder og utvikling

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn

Barn har rett til vern om sin perosnlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie".

Bruddene på denne bestemmelsen, og hensynet til barnets beste har etter vårt syn vært grove under denne pandemien. Det har hele tiden vært klart at barn ikke blir rammet av denne sykdommen, og at de heller ikke er særlige smittespredere. Likevel har barna og ungdommen kanskje tatt den største belastningen under pandemien, gjennom skolestengning, manglende oppfølging av utsatte barn hjemme, ekstrem psykisk påkjenning gjennom tiltak i skolen som gir grunn til å skape redsel mv. Innvirkingen på barn bør utredes særlig og grundig så snart som mulig.

Særlig kritikkverdig er det at myndighetene ikke har vist til hvordan de har vurdert hensynet til barnas beste gjennom tiltakene.

Grunnloven § 106

"Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der. Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket."

Her nevnes raskt hytteforbud, karanteneplikt ved utreise/innreise, søringkarantene, besøksbegrensninger med videre.

Grunnloven § 109

"Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring"

Dette trenger ingen nærmere utdypning.

Grunnloven § 110

"Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring"

Myndighetene har ved sine tiltak vanskeliggjort arbeid for mange, og har vært en direkte årsak til at ekstremt mange har mistet sitt arbeid, og mulighetene til å tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

F. Karantenehotell er grunnlovstridig

«De seneste vurderingene fra helsemyndighetene tilsier at det ikke vil være behov for noen ka- rantenehotellordning etter 1. desember 2021. Departementet foreslår likevel at den midlertidige forskriftshjemmelen som karantenehotellordningen er forankret i, videreføres i tilfelle situasjo- nen forverrer seg, og det igjen blir nødvendig med en karantenehotellordning»

Det å internere mennesker mot sin vilje i karantenehotell bærer mer preg av å være en straff enn smittevern. Mange mennesker stues tett sammen, med fare for smitte, istedenfor at mennesker kan oppholde seg i eget hjem. Karantenehotell gjør reisende til innsatte. Hotellpersonell og vektere blir fangevoktere. Ordningen har vært sterkt kritisert. Dette skriver fire leger, to jurister og en psykolog i en kronikk i Aftenposten 29. mars 2021. (Michael Bretthauer, lege, Hans Petter Graver, jurist, Lise Helsingen, lege, Mette Kalager, lege, Hedvig Montgomery, psykolog, Anna Nylund, jurist, Magnus Løberg, lege og Kristin Bergtora Sandvik, jurist.): «Å være «innesperret» på et lite rom 22–23 timer i døgnet uten fysisk kontakt med andre, riktignok med full frihet til digital kontakt og ulåste dører, oppfyller i utgangspunktet kriteriene for frihetsberøvelse i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 5» Tunge aktører innenfor jus og psykologi mener altså at denne ordningen strider mot menneskerettighetskonvensjonen.

Vi krever at ordningen med karantenehotell avvikles fullstendig fordi det er i praksis å stenge folk inne uten rettskraftig dom.

G. Konklusjon

Stop Lockdown mener hele håndteringen av viruset har vært feil – og Grunnlovsstridig – fra start. Ettersom dødstallene for viruset er 841 på 18 måneder uavhengig av dødsårsak, altså rundt 280 pr sesong, ligger dette 5-6 ganger under tallene for normal influensa. I 2017 døde 1700 med influensa i Norge på en sesong.

Når sykdommen altså har dødstall som ligger 5-6 ganger under normal influensa, og medisinen har dødstall på 14.933 på 8 mnd, altså halvparten så lang tid, er det noe som skurrer. Begge tall er uavhengig av utløsende dødsårsak. Til sammenligning ble svineinfluensavaksinen stanset etter 10 dødsfall. Da bør det absolutt stanset etter 14.933.

Vi ser at flere land og stater nå velger å avvikle alle lockdowntiltak, blant annet Texas, Miami og senest UK, uten at det har fått noen store konsekvenser mht overdødelighet. Det samme gjelder også avviklingen av vaksinepass.

Vi ser også at Sverige, som var det eneste landet som ikke stengte ned, hadde 9020 døde i 2020. I 1988 døde 10.500 av influensa i Sverige. Totaltallene for viruset i Sverige ligger også under topp-tallene for influensa generelt i Sverige.

Konsekvensene av Lockdown har vært enorme både i Norge og på verdensbasis. I Norge har de økonomiske kostnadene vært omtrent 1000 milliarder på under to år; 620 ekstra fra oljefondet (SSB) og rundt 400 i tap i næringslivet (NHO).

I tillegg har 1 av 4 barn utviklet angst, alvorlig vold mot små barn økt med 36%, selvmordshenvendelsene doblet seg, narkotikabruk og alvorlige sinnslidelser økt kraftig blant unge, for å nevne noe.

Arbeidsledigheten doblet seg, og antallet barnefødsler gikk ned.

Vi står nå ovenfor store utfordringer mht omskiftning til en helt ny type økonomi i Norge, det grønne skiftet. Det vil bli stilt store krav til at Norge skal redusere oljeutvinning og finne nye inntektskilder. Grunnskogen av bedrifter må nå beskyttes og arbeidsplassene sikres. Ikke minst må barnas helse om mentale tilstand beskyttes.

Stop Lockdown krever at det foretas en grundig granskning av vaksinene, deres virkninger, skadevirkninger og at rapporteringsrutinene fra Legemiddelverket og FHI gjennomgås. Vi krever også at befolkningen nå får en redelig fremstilling av farene ved vaksinering, dødstall og mulige bivirkninger, i stedet for den ukritiske sensuren av fakta og propagandaen av vaksinene vi har sett så langt. Vi krever også at Norge forholder seg til rådene som kommer fra FDA og ikke gå på tvers av dem.

Stop Lockdown krever videre at det fremlegges skriftlige juridiske begrunnelser ved samtlige hittil innførte og avviklede tiltak, og at ingen opprettholdelse gjennomføres av noen tiltak.

Dødstallene for viruset kan ikke forsvare noen opprettholdelse av noe tiltak, da de altså ligger 5-6 ganger under normal influensa.

Press, tvang eller diskriminering av ikke-vaksinerte kan heller ikke forsvares da det altså ikke er noen stor fare mht viruset, vaksinene er nye og uprøvde, og dødstallene etter vaksinering overgår dødstallene for viruset med 18 ganger på halvparten så lang tid.

H. Ytterligere kilder

Skadevirkningene av nedstengningen er større enn noensinne siden 2.verdenskrig.

1: Økonomiske konsekvenser

1.1: 105% økning i arbeidsledighet blant de med høy utdanning https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned

1.2: 83% økning i arbeidsledighet for hele landet fra november 2019 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned

1.3: BNP falt 2,5% (SSB)

1.3 Nasjonal inntekten falt med 3% (SSB)

1.4: Handelsoverskuddet utradert (SSB)

1.5: Reisevirksomhet og hotellovernatting redusert med 40%, 71% færre flypassasjerer i 4.kvartal (SSB)

1.6: Nedgang i sysselsetting i hele landet (SSB)

https://www.ssb.no/korona/statistikk-om-koronakrisen#blokk-2

1.7: Kraftig økning i bruk av penger fra oljefondet

1.8: Forventet økning i konkurser

1.9: Massiv økning i gjeld og inkassosaker https://www.nettavisen.no/.../inkassot.../s/12-95-3424083292

https://www.lo.no/.../nr.1_20_okonomiske_konsekvenser_av...

1.10: Oljefondet tappes for mange hundrevis av milliarder utover det normale: https://e24.no/.../tar-ut-620-milliarder-kroner-fra...

2: Psykiske konsekvenser

2.1: Dobling av selvmordshenvendelser https://www.dagsavisen.no/.../kraftig-okning-i.../

2.2: Økt bruk av narkotika blant unge over hele landet https://narkotikapolitikk.no/narkotikabruk-blant-ungdom.../

2.3: Kraftig økning i pågang av unge med alvorlige psykiske lidelser, inntil 20% økning på enkelte klinikker. https://www.uib.no/.../ny-studie-skal-gi-svar-om-unge-som...

2.4: Kraftig økning i angst og depresjoner blant voksne

https://forskning.no/.../kraftig-okning-i.../1684156

2.5: 1 av 4 barn har utviklet angst av tiltakene https://www.dagsavisen.no/.../redd-barna-advarer-barn.../

NB! Vi er spesielt bekymret for sårbare barn og unge, som mister normal utdanning, fritidstilbud, trening, sosial kontakt på læringsstedene og blir utsatt for sterkt press mht massetesting nå iverksatt i Oslo.

3: Helsemessige konsekvenser

3.1: Ingen overdødelighet (SSB)

3.2: Dødstall for viruset 5 ganger lavere enn normale influensatall. 641 døde total på to sesonger gir 320 pr sesong. I 2016 døde 1600 av influensa i Norge, i 2017/18 døde 1400. De døde av viruset er 85 år i snitt og 90% hadde underliggende alvorlige sykdommer fra før https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/

3.3:

4: Sosiale konsekvenser

4.1: 33% nedgang i ekteskap (SSB)

4.2: Laveste befolkningsøkning siden 2001 (SSB)

4.3: 36% økning i grov vold mot barn https://www.nrk.no/.../kraftig-okning-i-alvorlig-vold-mot...

5: Arbeidsmessige konsekvenser

5.1: Kraftig økning i bruk av hjemmekontor (SSB)

5.2: Arbeidsledigheten økt med 83%,

5.3: 105% økning for de med høyest utdanning

5.4: Forventet sterk økning av konkurser i flere bransjer, SSB melder om nedgang for 2020, men forventer etterslep av konkurser i 2021 (SSB) https://www.bygg.no/article/1449382

5.5: https://ne.no/2021/01/06/frykter-flere-konkurser/

5.6: Nedgang i sysselsetting for hele landet (SSB)

6: Utdanningsmessige konsekvenser

6.1: Halvparten av skolene måtte bruke annet personale som lærere, bruken av hjemmeskole med foreldre som lærere økt kraftig https://www.ssb.no/korona/statistikk-om-koronakrisen