Høringssvar fra Barnevernsaksjonen.no

Dato: 23.09.2021

Vi vil på vegne av Barnevernsaksjonen.no minne om og forsterke ansvaret Regjeringen har og har hatt, og i 2020/21 har brutt på flere punkter. Vi peker nå på alvorlige brudd i vedlagte ansvarserklæring.

Tidligere regjering vil måtte svare for sine handlinger. Det stilles også strenge krav til kommende regjering når det kommer til menneskerett og barnas rett.

Barnevernsaksjonen er en organisasjon/folkebevegelse i samarbeid med flere grupperinger, organisasjoner og fagpersoner i ulike miljø som har med barna og barnas vern å gjøre.

Ansvarserklæringen Regjeringen får via dette høringssvaret SKAL journalføres.

Om noe skulle skje barna etter vaksinering og eller PCR testing, vil dere stilles rettslig ansvarlige gjennom nasjonale og internasjonale domstoler.

Helhets bildet er nå godt dokumentert i ansvarserklæringen og på barnevernsaksjonen.no underbygget med forskning og studier og ansvarsfraskrivelse kan på ingen måte aksepteres.

Her medfølger Ansvarserklæringen i PDF og som nedlastbar PDF link:

https://barnevernsaksjonen.no/download/brev-til-skoler-og-barnehager-ansvarserklaering-fra-organisasjoner/?wpdmdl=9630

Lovverk og andre prinsipper er beskrevet og en rekke lover og regler er brutt av regjeringen siden Mars 2020 og frem til dags dato, kanskje den groveste feilen utover tildeling av grunnlovsstridig midlertidig forføyning er underleggelsen av ekperimentell "vaksine" teknologi (mRNA) innunder det ordinære vaksinasjonsprogram allerede våren 2020 før vi visste noe. Samtlige forsøk på utvidelse av midlertidig forføyning er ugyldig da det er godt dokumentert at dette ikke er en ekte pandemi, men opprettholdes av falske PCR utslag som så har blitt kommunisert som smittetall. Dette vil måtte etterforskes og er et direkte lovbrudd i seg selv. Feilaktig informasjon har blitt brukt til å hasteinnføre vaksinene under HØYT ulovlig press gjennom skolene, hvilket er brudd på grunnloven, en rekke internasjonale og nasjonale konvensjoner, lover og regler, samt menneskerettigheter og barnas rett.

Voksne mennesker i regjering bes nå lede med Prinsipp for minste inngripen”, spesielt overfor barna og skåne barn og unge, samt samfunnet mot videre påkjenninger i smitteverntiltak.

Det er følgelig særs alvorlig om regjeringen forlenger en lovstridig og grunnlovsstridig midlertidig forføyning eller endrer/innfører lover som bryter med menneskerett og barnas rett.

Refererer her til vår tidligere grundig underbyggede høringssvar rundt korona sertifikat og som tilsvar til høring rundt Koronakommisjonens rapport.

Høringssvar 2021-06 – Myndighetenes håndtering av koronapandemien

https://barnevernsaksjonen.no/dokumentarkiv/

Så vil vi minne om ansvar når det kommer til barnas helse, barnas rett og barnas beste prinsipp i henhold til barnekonvensjon, grunnlov og andre lover som regulerer atferd og handlinger tilknyttet barn og unge (0-18 år).

Les vår artikkel om Barnets rett her:

https://barnevernsaksjonen.no/barnas-rett/

Med dette vil vi understreke og kan dokumentere godt at det ikke finnes hjemmel for videreføring av grunnlovsstridig og menneskerettsstridig midlertidig forføyning, og vil i så måte anmelde regjeringen om regjeringen viderefører og forlenger kriseloven enda en gang.

Vi ber regjeringen umiddelbart å stoppe massetsting og vaksinering av barn og unge.

Vennlig Hilsen

Ledelsen i

Barnevernsaksjonen.no

i samarbeid med

Helsefrihet.no og andre grupperinger.

Vedlegg