Høringssvar fra Liberalistene

Dato: 24.09.2021

En svært stor andel av voksne nordmenn har valgt å vaksinere seg mot covid-19. Andre land som også har høy andel vaksinerte inkludert Storbritannia og Danmark, har fjernet definisjonen av covid-19 som en samfunnskritisk / allmennfarlig smittsom sykdom. Bakgrunnen for dette er at covid-19 ikke kan overbelaste helsevesenet eller medføre at andre samfunnskritiske oppgaver lammes. At den norske regjeringen foreslår å forlenge lovverket som begrenser nordmenns frihet, må anses å være unødvendig og sannsynligvis lovstridig.

Det foreslåtte systemet med bruk av vaksinepass også i fremtiden, vil dele befolkningen inn i minst to separate grupper med forskjellige rettigheter og muligheter, både i det offentlige rom og i den private sfæren. I dag er diskriminering ulovlig basert på de fleste observerbare punkter. Vi kan ikke se at det er noen god grunn at myndighetene skal tillate og legge til rette for å diskriminere mennesker basert på vaksinestatus.

Å hindre uvaksinerte å delta i samfunnet er derfor usaklig diskriminering, og det er grunnlovstridig og strider mot § 98 første og annet ledd: ”Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling”.

CDC-direktør Walensky har uttalt offentlig at fullvaksinerte kan bli smittet av covid-19 og smitte andre, på samme måte som uvaksinerte.

Liberalistene mener at lovene og lovforslagene som norske politikere og byråkratiske organer fremmer for å fortsette koronasertifikater, stanses og reverseres så raskt som mulig. Koronasertifikat er diskriminerende, grunnlovsstridig og har ikke vitenskapelig forskning å vise til for å vise til effektiv bekjempelse av virus. Det bidrar til økt overvåkning og unødvendig kontroll av innbyggerne.

«De seneste vurderingene fra helsemyndighetene tilsier at det ikke vil være behov for noen karantenehotellordning etter 1. desember 2021. Departementet foreslår likevel at den midlertidige forskriftshjemmelen som karantenehotellordningen er forankret i, videreføres i tilfelle situasjonen forverrer seg, og det igjen blir nødvendig med en karantenehotellordning»

Innreise for nordmenn står i grunnloven skal være fritt og uhildet. Liberalistene kan ikke se at praksisen med bruk av karantenehotell kan forsvares i lys av den norske grunnloven.

Ordningen med karantenehotell har blitt sterkt kritisert. Fire leger, to jurister og en psykolog skriver om ordningen i en kronikk i Aftenposten 29. mars 2021. (Michael Bretthauer, lege, Hans Petter Graver, jurist, Lise Helsingen, lege, Mette Kalager, lege, Hedvig Montgomery, psykolog, Anna Nylund, jurist, Magnus Løberg, lege og Kristin Bergtora Sandvik, jurist.): «Å være «innesperret» på et lite rom 22–23 timer i døgnet uten fysisk kontakt med andre, riktignok med full frihet til digital kontakt og ulåste dører, oppfyller i utgangspunktet kriteriene for frihetsberøvelse i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 5.» Tunge aktører innenfor jus og psykologi mener altså at denne ordningen kan stride mot menneskerettighetskonvensjonen.

Liberalistene krever at ordningen med karantenehotell avvikles så snart som mulig.