Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190925

Dato: 23.09.2021

Jeg er imot forlengelse av hjemlene i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd, § 4-3a og kapittel 4A som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat.

Dette fordi:

  • Koronahjemlene i smittevernloven ble utarbeidet uten regulær lovbehandling eller bred utredning, høring og alminnelig politisk debatt i Stortinget. Det er heller ikke gitt noen utfyllende begrunnelse for hvorfor «de mest inngripende tiltak i Norge i fredtid» var nødvendige, og ifølge Koronakommisjonen er prosessen og vurderingene som ledet frem til denne konklusjone ikke dokumentert skriftlig noe sted. Dette er totalt udemokratisk og viser liten respekt for overfor folket som har gitt dere sin stemme.
  • Vi har per uke 36/2021 839 koronarelaterte dødsfall i Norge. Dette er færre enn en vanlig influensa sesong har medført de siste årene, og jeg mener det derfor overhodet ikke er berettiget å innføre og/eller forlenge lovverk utover de lovene vi allerede hadde tilgjengelig i mars 2020; nemlig Smittervernloven og Nasjonal beredskapolan for pandemisk influensa fra 2014.
  • Koronasertifikat må etter min mening ikke forlenges, da det er grunnleggende brudd på menneskerettighetene. I FNs menneskerettserklæring er det flere artikler som klart taler imot innføring av koronasertifikat : Artikkel 1: "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter." Artikkel 2: «Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold Artikkel 3: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet Artikkel 21 del 2: «Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land Artikkel 27 del 1: «Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder En forlengelse av koronasertifikatet vil fortsette å bidra til diskriminering og økt skille basert på helsevalg, samt bidra til polarisering i samfunnet.