Høringssvar fra Partiet De Kristne

Dato: 22.09.2021

Høringssvar

«Forlengelse av bestemmelser i smittevernloven»

Partiet De Kristne sier et klart og tydelig nei til å forlenge de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven.

Denne lovutvidelsen var ment å være midlertidig i en krisesituasjon. PDK stiller seg undrende til den korte høringsfristen, og savner en bred debatt om hjemmelsgrunnlaget som allerede ligger i lovverket gjennom Smittevernloven før 2020 og Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa fra 2014. I dette lovverket ligger prinsippet om å ikke bremse normal aktivitet unødvendig, og her foreligger et bredt forankret handlingsrom for kriser.

PDK legger følgende til grunn for den videre håndteringen av Covid-19:

1. Vaksinering skal være frivillig.

2. Barn og unge i alderen 12-15 år skal ikke vaksineres.

3. Ingen vaksinering skal skje gjennom skolene, men kun på helsestasjoner hvor man møter frivillig opp.

4. Coronapass som forutsetning for handle- og bevegelsesfrihet skal avvises.

5. Full åpenhet om bivirkninger av vaksinen, og full åpenhet om kort- og langsiktige symptomer og konsekvenser av Covid-smitte forutsettes.

Videre legger PDK til grunn at det nyvalgte storting opphever hemmeligholdelsen av regjeringens håndtering av Covid-situasjonen, og at beslutninger rundt videre forhold gjøres gjennom et bredest mulig flertall i Stortinget.

Erik Selle

Partileder

Partiet De Kristne