Høringssvar fra Are Hugo Pripp

Dato: 23.09.2021

Statistikk over dødelighet og sykdomsbyrde i Europa viser at COVID-19 er over. Dødeligheten har heller ikke vært ekstraordinær sett i et 10 til 20 års perspektiv og kan sammenlignes med andre influensaepidemier foregående år. En klar sammenheng mellom tiltakene og antall syke og døde av COVID-19 mangler. Helsevesenet i Norge har aldri vært truet, men tiltakene har forårsaket stor byrde, spesielt for barn og unge. Jeg ser ingen medisinsk faglig eller samfunnsmessig grunn til forlengelse av de gjeldende forskriftshjemler, og mener forslaget om forlengelse skal forkastes.