Høringssvar fra Kommunal Landspensjonskasse

Dato: 14.01.2020

Høringssvar fra Kommunal landspensjonskasse

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 5. november 2019 om forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, Lov om Statens pensjonskasse, Lov om pensjonstrygd for sjømenn og Lov om pensjonstrygd for fiskere. Bakgrunnen for forslagene er kravene i EUs personvernforordning.

I høringsnotatet foreslår departementet at Arbeids- og velferdsetaten, Statens pensjonskasse (SPK), kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen, Pensjonstrygden for sjømenn og Garantikassen for fiskere gis en uttrykkelig hjemmel for behandling av personopplysninger. Videre foreslås en uttrykkelig lovbestemmelse om at det skal kunne treffes helautomatiserte avgjørelser i tråd med kravet i personvernforordningen art. 22.

KLP vil bemerke at departementet ved endringer av de øvrige pensjonslovene normalt også gjør tilsvarende endringer i Lov om pensjonsordning for sykepleiere. Departementet peker i høringsnotatets punkt 2.4 på SPKs behov for hjemmel for behandling av personopplysninger og behov for å kunne fatte automatiserte avgjørelser. KLP kan vanskelig se at ikke de samme behov og hensyn tilsvarende gjør seg gjeldende for behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser i forbindelse med administrasjon av Pensjonsordningen for sykepleiere. Tilsvarende gjelder også for senere gjenbruk av personopplysninger for statistiske formål.

KLP ber derfor Arbeids- og sosialdepartementet å foreslå tilsvarende endringer i Lov om pensjonsordning for sykepleiere som de som er foreslått i Lov om Statens pensjonskasse.

KLP vil i tillegg peke på at selskapets virksomhet når det gjelder offentlig tjenestepensjon har store likhetstrekk med SPK. Det er de samme produkter som tilbys med et regelverk som i stor grad er sammenfallende. Etter Overføringsavtalens regelverk er det den pensjonsinnretning pensjonisten sist var tilknyttet som skal utbetale samlet pensjon. Vi mener derfor det er nødvendig at pensjonsinnretninger som tilbyr samme pensjonsprodukt som SPK, får en tilsvarende hjemmel for behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser.

KLP ber derfor om at departementet tar initiativ til at et slikt lovarbeid blir iverksatt.

Med vennlig hilsen

Kommunal Landspensjonskasse

Siv Holland

Avdelingsleder