Høringssvar fra Lierne kommune

Høringsuttalelse

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Rådmannens forslag til
VEDTAK:
1. Lierne kommune stiller seg positiv til at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanning i barnehageloven med en ansatt pr tre barn under 3 år og en ansatt pr seks barn over 3 år.
2. Lierne kommune er positiv til at kravet til pedagogisk bemanning er foreslått skjerpet med en pedagogisk leder pr 7 barn under 3 år og en pedagogisk leder pr 14 barn over 3 år.
3. Lierne kommune er positiv til en lovfestet plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO)
4. Lierne kommune støtter opp om at; «styrerens tid til administrasjon og ledelse ikke skal inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning», og ønsker i tillegg at pedagogenes tid til planlegging og evaluering heller ikke skal være med i beregningen.
5. Skal bemannings- og pedagognorm innføres, MÅ den fullfinansieres ved økte statlige bevilgninger, gjennom rammetilskudd og da helst som øremerket tilskudd.