Høringssvar fra Biri barnehage

Grunnbemanning og pedagogisk bemanning

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Biri barnehage er positive til forslaget om å lovfeste krav til grunnbemanningen med minimum 1 ansatt pr 3 barn under 3 år / 6 barn over 3 år. Vi ser det imidlertid kun som en lovfesting av den vanlige praksis knyttet til bemanning i barnehagene i dag. Derfor mener vi at krav til grunnbemanning må bli høyere enn forslaget innebærer for å få god nok kvalitet i barnehagene.

Biri barnehage er også positive til å skjerpe normen for pedagogisk bemanning til minimum en pedagogisk leder pr 7 barn under 3 år / 14 barn over 3 år.

Lovfestet krav til grunnbemanning må bli høyere enn forslaget innebærer:

Bemanningsnormen må ta høyde for at pedagogisk leder også har mange arbeidsoppgaver utenfor avdelingen, og derfor ikke er til stede med barna hele tiden. Ped.leder har minimum 4 timer planleggingstid pr uke. I tillegg kommer ledermøte, avdelingsmøte, samarbeidstid med andre ped.ledere, foreldresamtaler, møter med eksterne samarbeidspartnere.

Bemanningen må også sees i sammenheng med barnehagens åpningstid, som i vår barnehage er 9,5 timer. Det betyr redusert bemanning på morgen og ettermiddag. Det er ikke uvanlig at en ansatt er alene med 7 barn under 3 år / 15 barn over 3 år i mellom en halvtime og en og en halv time. I disse periodene oppstår like ofte behov for bleieskift, følge på do, hjelp til å spise, løse konflikter osv som ellers.

Likeledes må grunnbemanningen totalt i barnehagen tåle avvikling av ferie og avspasering. Overtid som følge av personalmøter og foreldremøter på kveldstid (i barnehage kan ikke personalmøter holdes innenfor ordinær arbeidstid) må tas ut som avspasering, da barnehager ikke har budsjett til å utbetale overtid.

For å ivareta barnehagens mange oppgaver som er beskrevet i rammeplanen må grunnbemanningen være høyere enn regjeringens forslag. Forskningen viser at antall barn per ansatt i barnehagen har vesentlig betydning for barnas utbytte av å gå i barnehage og den generelle kvaliteten på barnehagetilbudet (Clarke-Stewart m. fl. 1994, de Schipper m. fl. 2006, NICHD 2000, Helburn & Howes 1996, Burchinal m. fl. 2000, Whitebook m. fl. 2009, Huntsman 2008, Zachrison m. fl. 2010). Det synliggjøres at personalets tid og evne til sensitiv og stimulerende omsorg er den mest sentrale faktoren som bidrar mest til barnas positive utvikling i barnehagen. I følge Bae (2004) er evnen og muligheten til å etablere relasjoner preget av nærhet, omsorg og tilknytning en viktig forutsetning for å kunne gjøre en god jobb. For de aller yngste er omsorgen særlig viktig. Studier av sammenhenger mellom antallet barn per voksen og barnas utvikling har vist økt apati, mer aggressiv atferd, dårlig score på språk og utviklingstester og større forekomst av utrygg tilnærming og lavere sosial kompetanse hos barn hvor antallet barn per ansatt ikke var tilstrekkelig (NOU 2012). I følge Drugli (2012) er personalet barnehagens viktigste ressurs, og deres samspill gir barnehagen konkret innhold og kvalitet. Uten rom for tilstrekkelig tid og oppmerksomhet vil det være vanskelig for barnehageansatte å kunne bistå barna til god utvikling, trygghet og læring (Howes, Hamilton & Matheson 1994, Howes 1997).