Høringssvar fra FUS barnehager i Oslo

FUS barnehager i Oslo sitt svar på høringen

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

FUS barnehager i Oslo sitt svar på høringsutkastet.

Bestående av: Sinsen FUS barnehage, Grefsenlyst FUS barnehage, Vassenga FUS barnehage, Vestliskaret FUS barnehage, Kulturparken FUS barnehage, Asperud FUS barnehage, Lillohøyden FUS barnehage, Fernanda FUS barnehage, Kværnerbyen FUS barnehage, Eitillstad FUS barnehage, Nordpolen FUS barnehage, Holmsåsen FUS barnehage, Eventyrlia FUS barnehage, og Smedbakken FUS barnehage.

Vi stiller oss positive til en endring av loven, men ønsker å legge frem enkelte tanker og innspill rundt det som foreslås, samt forslag til endring.


Bemanningsnorm:

Vi stiller oss positive til forslaget om bemanningsnorm på 1:3 og 1:6 for barn under og over 3 år.

Departementet skriver i punkt 2.3.2:

Departementet vil vise til at kravet til grunnbemanningen ikke skal undergraves ved at det for eksempel stilles for strenge krav til søkerne.


Vi tenker at det i en pedagogisk virksomhet faktisk skal settes strenge krav til søkere. Det å få jobb i barnehage skal ikke være lett. De jobber med fremtidens borgere, og dette kan ikke hvem som helst jobbe med.
Ved å sette tydelige krav øker vi også kvaliteten i barnehager.

Pedagogisk bemanning:

Når det kommer til pedagogisk bemanning er vi for økt kompetanse inn i barnehagen, men slik det er foreslått i høringen ser vi enkelte utfordringer.

Departementet skriver i punkt 3.1

For å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det viktig med et tilstrekkelig antall voksne i barnehagen. Samtidig ønsker regjeringen å sikre at barna møter kompetente og engasjerte voksne. I tillegg til å innføre et minimumskrav til grunnbemanning, ønsker regjeringen derfor å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning.


Vi ønsker å fremme at med flere pedagoger i barnehagen øker også antall timer borte fra avdelingen. Er det to pedagoger på en avdeling vil det bety 8 timer per uke borte fra barn. Dette tilsvarer en arbeidsdag med mindre ressurser ovenfor barna. Skulle det for eksempel bli tre, blir det da 12 timer borte fra barna. Hver pedagog har 4 timer ubunden tid i uken.

Daglige ledere har heller ikke oversikt over hva disse timene brukes til, og det kan være nødvendig med så mange timer i ubunden tid at disse kanskje bør festes til arbeidsplassen.

Departementet skriver i punkt 3.4:

Departementet foreslår at det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Dette regnestykket går ikke opp. På avdelinger med 18 barn over 3 år og tre ansatte, vil dette da utløse en pedagogstilling på kun noen få prosent på toppen av en pedagogisk leder. Slik at man da havner på ca. 1,4 pedagogisk leder på avdelingen.
Skal man da gjøre om prosentdelen til en 100% stilling, slik at det da blir to pedagogiske ledere vil det da være av tre ansatte to med 4 timer ubunden tid hver.
Dette betyr at med tre ansatte, på en uke vil bli 8 timer totalt uten voksen på avdelingen. Vanlig er 4 timer med en pedagog. For disse avdelingene vil de få minsket arbeidet med kvaliteten rundt barna, og barna vil få dårligere oppfølging av både personale, trygghet og pedagogiske opplegg. Er avdelingene 24 barn og 4 voksne, vil situasjonen bli lettere, men det er mange barnehager som kun har 18 barn og 3 voksne.
Vi anbefaler at om det utløses en stillingsprosent på under 100% på pedagogisk leder så skal denne utløse en full 100% stilling.

Vi foreslår en ordning med pedagogisk bemanning på en pedagogisk leder på 9 barn under 3 år og en pedagogisk leder på 18 barn over 3 år.
Slik at hvis en avdeling er 10, 12 eller 14 barn under 3 år, utløses det en 100% stilling som pedagogisk leder.
Og er en avdeling 18, 20 eller 24 barn over 3 år utløses det også her en pedagogisk leder stilling i 100%.

Kompetanse blant personalet er viktig og vi mener at det også bør satses på det øvrige personalet. De tilbringer mer tid med barna enn pedagogene da de ikke har ubunden tid.
Økt kompetanse gir økt kvalitet. Og vi foreslår at økt kompetanse kan gis i form av dokumentasjon, som relevante studiepoeng.

I henhold til å øke kompetanse foreslår vi også å fokusere på å få inn andre typer pedagoger slik at fokuset på det pedagogiske blir bredere. Dette i form av idrettspedagoger, musikkpedagoger og liknende. Disse kan sees opp mot enten pedagogisk bemanning eller minst opp i mot det å styrke det øvrige personalet.

Økt kompetanse og flere pedagoger utløser flere utgifter.

Departementet skriver i punkt 3.4:

Kommunene vil få kompensert behovet for økte ressurser til flere pedagogiske ledere allerede fra august 2017. På denne måten vil barnehagene ha bedre mulighet til å rekruttere nye pedagogiske ledere allerede fra nytt barnehageår som starter høsten 2017.

Enkelte barnehager har mottatt 25 000 kr fra kommunen i dette tillegget i august 2017. Dette er ikke med på å skape et godt tilbud som kan skape en bedre pedagogisk virksomhet. En startlønn i Oslo som pedagogisk leder ligger på rundt 430 000 kr, og tilskuddene må økes slik at det samsvarer med økt lønn til personalet slik at kompetansen faktisk kan økes.
Enkelte barnehager har det allerede tungt økonomisk, og det vil da ikke være mulighet til å ansette flere med mer kompetanse/høyere lønn.

Vi stiller oss som nevnt positive til en lovendring, men da må rett og slett tilskuddene også økes. At det i statsbudsjett for 2018 er fremmet et forslag for øking av oppholdsbetalingen er ikke med å dekker inn den store økonomiske ekstrautgiften!

Høringsnotatet er formulert av:
14 FUS barnehager i Oslo.