Høringssvar fra Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen på Vestlandet støtter forslaget!

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning fra Høgskolen på Vestlandet (HVL), campus Bergen  

Høgskolen på Vestlandet støtter et forslag om å etablere nasjonal bemanningsnorm for barnehagen, å øke pedagogtettheten og å tydeliggjøre gjensidig ansvar for samarbeidet mellom barnehage, skole og SFO. Her følger våre kommentarer til forslagene.  

Samarbeid om overgang barnehage-skole-SFO 

I høringsnotatet kap. 6.3 Plikt til å samarbeide om barns overgang fra skole til barnehage og SFO heter det: «Departementet foreslår at skoleeier, som en del av plikten til å samordne samarbeidet, skal utarbeide en plan for barnas overgang.» 

Det er viktig og positivt at ansvaret er forpliktende og at det tydeliggjøres. Vi mener at ansvaret og plikten for å samarbeide og utvikle planer for samarbeid om overgangen må være likeverdig, dvs. at skole-, SFO- og barnehageeiere må ha lik plikt og ansvar for dette arbeidet. Som det gjensidige samarbeidet også ellers er beskrevet i høringsnotatet. I dette samarbeidet må også de fagpersonene (lærerne) som arbeider med barna være involvert. Skole og barnehage har noe ulik årsrytme og det er viktig at begge parter involveres i planarbeidet og når det passer best å legge til rette for samarbeid. Evt. ressurstilskudd rettet mot utgifter til samarbeid bør øremerkes. SFO er en viktig og stor del av barns skolehverdag, og dermed er SFO også en viktig part i samarbeidet om overgangen.  

Bemanningsnorm i barnehagen 

«Departementet foreslår at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.» 

Dette er en positiv og helt nødvendig lovfesting. Våre kommentarer ut over dette er at bemanningsnormen må tilpasses evt. utvidet åpningstid slik at barnehager som har åpent mer enn 9 timer må ha bemanning som tar hensyn til åpningstiden. Det er også nødvendig å finne gode løsninger på de yngste barnas behov. Garanti om barnehageplass fra barna fyller ett år må utformes og praktiseres på en måte som gjør at bemanning tilpasses dersom barnehagen har flere barn under ett år, uten at det fører til økt vikarbruk og midlertidighet. En måte å gjøre det på er å lage en egen bemanningsnorm for de aller yngste (under ett år) der ett barn under ett år teller som to barn. Når barnet fyller ett år kan barnehagen ta inn nye barn. På denne måten legges det til rette for fortløpende opptak på en faglig god måte.     

Det er en viktig og god presisering at det er personale som arbeider direkte med barna som skal telles med i barnehagens grunnbemanning. Videre heter det: «Departementet foreslår derfor at barna skal regnes som over tre år fra august det året de fyller tre år.» Dette er en god og nødvendig presisering.  

I høringsnotatet blir det sagt at bemanningstettheten vil variere i løpet av dagen, sammen med behovet for bemanning. Til dette skriver departementet: «Departementet vil likevel understreke at barnehageeier må sørge for at grunnbemanningen er tilstrekkelig til at barnehagen kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet gjennom hele barnehagedagen og ved sykdom.» Erfaring har vist oss at en slik formulering ikke er god nok. «Tilstrekkelig» og «tilfredsstillende» gir for stort rom for tolkning og har blant annet medført at det er vanlig å ikke sette inn vikar før sykmeldinger overskrider arbeidsgiverperioden. Her er det nødvendig med tydeligere krav til barnehageeier.   

Om pedagognorm 

«Departementet foreslår også å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning. Forslaget innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.» 

Vi synes det er bra med økt antall pedagoger i barnehagen, og ser positivt på forslaget. Vi har likevel noen refleksjoner rundt dette området. 

Krav om skjerpet pedagognorm må ikke stimulere tilrettelegging av store småbarns-grupper. Vi er redd for at nåværende formulering gjør det. Forskning sier at de yngste barna bør tilhøre grupper på maks 8-9 barn, dette må være retningsgivende for lovendringen. Det er urealistisk å tro at vi vil få småbarnsavdelinger med 7 barn, antakelig vil 14 bli mer vanlig. Vi ber om en formulering som ikke stimulerer til større barnegrupper for de yngste.   

Barne- og ungdomsarbeidere blir så vidt nevnt som en viktig gruppe av barnehagens grunnbemanning med pedagogisk utdanning i høringsnotatet. Det vises til statistikk fra 2016 som sier at 20 % av de som jobber i barnehage var barne- og ungdomsarbeider. Ved å sette et minimumskrav til ansatte med barne- og ungdomsarbeiderutdanning kunne vi sikret høyere kvalitet i barnehagens grunnbemanning og fått redusert arbeidsledigheten blant barne- og ungdomsarbeidere.  

Vi mener punkt 3 om skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning må sees i lys av Kompetanse for fremtidens barnehage - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022, og at det legges til rette for karrierevei gjennom ulike stillingskategorier og krav til utdanning og kompetanse.