Høringssvar fra Halden kommune kommunenr. 0101

Høring vedr. endring i barnehageloven

Dato: 01.10.2017

Svartype: Med merknad

Enstemmig vedtak som ble fattet i Hovedutvalg for underbinig og oppvekst 20.09.17

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst støtter forslaget om et minimumskrav til grunnbemanning i barnehagene med innføring fra 1. august 2018. Hovedutvalget er også enig i punktene om skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning og plikten til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

Støtten forutsetter en full finansiering av ordningen fra statens side – uten avkortning i andre frie inntekter eller øremerkede tilskudd