Høringssvar fra Sametinget

Endring i barnehageloven om grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgangen barnehage til skole

Dato: 27.09.2017

Svartype: Med merknad

Sametinget støtter departementets forslag om et minimunskrav til grunnbemanning i barnehagen.

Sametinget støtter forslaget om å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen i forskrift om pedagogisk bemanning.

Sametinget støtter forslag om en lovfestet plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning.

For samiske barn betyr endringene i loven at samiske barns hverdag blir tryggere med større voksentetthet. Skjerpet krav til pedagogisk bemanning vil øke kvaliteten av innholdet i de samiske barnehagene. Et krav til samarbeid mellom barnehage og skole vil føre til at overgangen fra barnehage til skole for samiske barn blir tryggere og bygger på samisk språk og kultur.