Høringssvar fra Lomakka barnehage

Økt pedagogisk bemanning og bedre kvalitet

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Det er positivt at bemanningsnorm skal lovfestes.

De fleste barnefamilier benytter seg i dag av barnehage og barna tilbringer i snitt 43,5 timer i barnehagen i løpet av en uke (Tall fra læringsmiljøsenteret). Barnehagen må følge med på utviklingen som har vært de siste tiår og bemanningen må økes. Vi ønsker gjerne en pedagognorm der det lovfestes flere pedagoger på avdeling, men denne må ikke gå på bekostning av voksentetthet i løpet av dagen. En til pedagog vil bety at denne også skal ha plantid, altså mindre voksentetthet i løpet av dagen. Da er det å foretrekke å ha en fagarbeider ekstra hvis det ikke er tenkt økt pedagogtetthet i tillegg til grunnbemanninga i dag.

Undersøkelser viser at ansatte i barnehage er den yrkesgruppen som har høyest sykefravær i Norge og dette betyr enorme samfunnsøkonomiske kostnader hvert år. Da er kanskje tiden inne for å finne bakgrunn for at sykefraværet er så høyt og gjøre noe med det. Når sykefraværet er så høyt kan det føre til en vond sirkel der ansatte sliter seg ut for å få hverdagen til å gå rundt. Sikre nok bemanning og kvalifisert bemanning vil være et steg i riktig retning som også vil gi utslag kostnadsmessig og beholde ansatte i jobb. 

Pedagoger i barnehagen søker hvert år om midler for ressurser til tidlig innsats i barnegruppen, men pedagogene får flere oppgaver samtidig som de får færre ressurser. I noen tilfeller kan man unngå oppmelding til spesialpedagogisk hjelp ved at man øker antall pedagoger i grunnbemannninga framfor at man skal ha lange prosesser med oppmelding og oppfølging som vil koste mer på sikt.

Viktig at samarbeidet med skolen om barnas overgang fra barnehage til skole lovfestes og at ansvaret for samordning og planer legges til skoleeier. Dette samarbeidet være gjensidig. Begge parter må se betydningen dette samarbeidet vil ha for barna som skal begynne på skolen og at utdanningsløpet blir sett på som helhetlig fra barnehage til videregående skole.