Høringssvar fra Bamble kommune

Svar på høring - endringer i barnehageloven mv.

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Følgende høringssvar ble enstemmig vedtatt i Bamble kommunestyre 21.09.2017 - sak 78/17

 

 

Høringssvar - Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)

 

Bamble kommune støtter kunnskapsdepartementets forslag til endringer i barnehagelov, grunnskolelov, friskolelov og forskrift om pedagogisk bemanning.

Barnehageloven §18 Barnehagens grunnbemanning.

Bamble kommune mener departementets forslag til bemanningsnorm; én ansatt per seks barn over tre år og én ansatt per tre barn under tre år, er tilstrekkelig for å kunne drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Bamble kommune mener det er positivt at bestemmelsen om at barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre er tatt inn i lovteksten

 at merknadene er tydelige på hvilke stillinger som skal med og hvilke som ikke skal med i beregningen.

 at bemanningsnormen gjelder for barnehagen som helhet. Det gir barnehageeier mulighet til å organisere barnehagens personalressurser ut fra lokale behov

Kommentarer:

Ved beregning av pedagogisk bemanning legges antall barn til grunn uansett oppholdstid. Det bør i merknader til ny §18 tydeliggjøres om beregningen av grunnbemanning skal gjøres som for pedagoger eller om antall barn som er tilstede samtidig skal legges til grunn.

Bamble kommune mener et samtidighetsprinsipp kan legges til grunn fordi fagarbeidere og assistenter ikke har det samme helhetlige ansvaret som pedagoger for det pedagogiske arbeidet, for samarbeid med andre tjenester og veiledning av øvrig personale.

De fleste barnehagebarn har i dag 100 % plass, men fortsatt finnes det barn med reduserte plasser i de de fleste barnehager. Under forutsetning av tilstrekkelig pedagogdekning og at antall barn som er tilstede samtidig ikke overstiger normen, bør disse plassene kunne fylles opp, både av økonomiske hensyn og fordi det kan gi større åpning for å tilby barnehageplass i løpet av barnehageåret.

Forskrift om pedagogisk bemanning.

Bamble kommune støtter forslaget til endringer i forskrift om pedagogisk bemanning og mener at et styrket pedagogkorps i barnehagene vil bidra til å sikre og heve kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Bamble kommune mener det er positivt

 at bestemmelsen om at ett barn utover normen utløser en 100 % stilling som pedagogisk leder er tatt inn i forskriften.

 at bestemmelsen om at barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre år er tatt inn i forskriften

 at merknadene tydeliggjør at pedagognormen skal oppfylles for barnehagen som helhet. Det gir barnehageeier mulighet til å organisere barnehagens personalressurser ut fra lokale behov.

Kommentarer:

Merknadene bør også tydeliggjøre at spesialpedagoger og andre godkjente barnehagelærere som er å anse som ekstra personale i barnegruppen, og som ikke direkte arbeider med den ordinære barnegruppen skal holdes utenfor beregningen.

Det bør også tydeliggjøres i merknadene at, utover bestemmelsene i 4. ledd, er det ikke anledning til å regne om antall barn til heltidsekvivalente plasser.

Overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning.

Bamble kommune støtter forslag til lovendringene og ser svært positivt på at det blir lovfestet en gjensidig plikt for både barnehage- og skoleeier om å samarbeide ved overgangen fra barnehage til skole og SFO.

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Departementet tar utgangspunkt i at i gjennomsnitt har kommunene allerede oppfylt krav til grunnbemanning. Ved beregning av økonomiske konsekvenser er det, fra departementet side, lagt til grunn at grunnbemanningen ikke skal øke, men at ufaglærte assistenter skal erstattes med barnehagelærer. Kostnadene for økt pedagogdekning er derfor knyttet til lønnsforskjellen mellom disse gruppen. For å dekke økte kostnader er Bamble tilført 376.000 for 2017. På helårsbasis ca. 900.000. Dette skal også dekke tilsvarende utgifter i private barnehager.

For Bamble kommune er dette langt fra tilstrekkelig. Kommunale barnehager oppfyller krav til grunnbemanning for barn over tre år. For barn under tre år er det en voksen per 3,5 barn. I forhold til skjerpet pedagognorm oppfyller kommunale barnehager kravet for små barn; 1 pedagog per 7 barn, men ikke for store barn der dekningen er 1 pedagog per 18 barn. De fleste private barnehager har tilsvarende bemanning.

For å oppfylle krav til ny pedagognorm, må Bamble kommune fra august 2018 opprette 7 x 100 % pedagogstillinger. Dette vil også dekke krav til grunnbemanning, men kun én 100% stilling kan erstattes med en pedagogstilling. Bamble kommune ber derfor departementet vurderer de økonomiske konsekvensene og øke den statlige delen av finansieringen