Høringssvar fra Fylkesmannen i Finnmark

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

2.3.2 Dispensasjon fra kravet til grunnbemanning

Bemanningsnormen må ivareta barn og barnegruppen, og spesielt barn med særlige behov.

Fylkesmannen i Finnmark støtter innføringen av et minimumskrav til grunnbemanning og vi støtter ikke at det skal gis dipensasjon fra kravet til grunnbemanning. Bemanningsnormen skal være med på å ivareta barn og barnegruppene i barnehagene. Dersom det å oppfylle dette grunnleggende kravet er kritsk for videre drift, bør kommunene heller kunne vurdere tilsyn og eventulet stenging. Vi mener også at en bemanningsnorm er viktig for det høye tallet av ettåringer i barnehagene og fr de barna med særlige behov.

4.3.1 Lovfesting av samarbeidsplikt mellom skole og barnehage

Fylkesmannen i Finnmark støtter lovforslaget om at det lovfestetes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang til skole og SFO. Vi mener at det er viktig at ansvaret for å samordne samarbeidet i kommunen skal ligge hos skoleeier, slik at overgangen kvalitetsmessig blir lik uannsett hvilken barnehage barnets kommer fra. Når skoleeier har ansvaret for å utarbeide en overordnet plan på systemnivå, sikres kontinuiteten for alle parter i større grad, enn om det hadde vært opptil hver enkelt barnehage eller skole å utarbeide den.

Samarbeid om og sammenheng i barnas overgang forutsetter at skole, SFO og barnehagen har kjennsakp til hverandres pedagogiske arbeid. Det er viktig for barnehagen å ha kjennskap til hva som møter når de begynner på skolen/SFO, og deter viktig at skolen/SFO har kjennskap til barnehagens årsplan/rammeplan. Dette er også viktig sett i lys av tidlig innsats.

Når det gjelder informasjonsoverføring fra barnehage til skolen/SFO for barn med særlige behov ønsker vi å påpeke at det kan følge forventninger fra foreldre med informasjonen. Det kan være forventninger om at barn og foreldre blir hørt og at skolen igangsetter tiltak som et tilpasset barnets behov og forutsetninger.