Høringssvar fra Trollstua Barnehage Boen AS

Kommentarer til høring om bemanningsnorm

Dato: 10.07.2017

Svartype: Med merknad

Tilstrekkelig og forsvarlig  bemanning gjennom hele barnehagehverdagen og ved sykdom....

som følge av lengre åpningstid enn en normal arbeidsdag, bør det være beskrevet tydeligere hvordan eier skal løse dette på en pedagogisk forsvarlig måte. Slik det er beskrevet i høringsforslaget gir det stort rom for tolkning for eiere og derav kan det bli store forskjeller i voksenkapasitet i de ulike barnehagene og derav forskjell i kvalitet. 

Dette med desimaltallet bak i beregning av bemanning og pedagoger... Sånn det er i dag gir en tydelig retningslinje på hvordan beregne pedagogbehov.

. Det at man ikke skal runde oppover ved desimaltall... Hvor stor skal spenn være ift det å runde nedover da? F.eks 5,25 eller 5,95... Hvis jeg har forstått det rett i høringsforslaget kan eier da velge å runde ned til 5 også om desimaltallet er 5,95, dvs nærmere 6 enn 5... Hvis så er tilfelle vil mange eiere kunne kutte til det minimale for å holde kostnaderne nede. Det bør være beskrevet klart hvordan beregne ved desimaltall så det ikke gir rom for store forskjeller mellom barnehagene. Bemmning har alt å si ift. kvalitet

Veldig bra at det endres tidspunktet for når et barn regnes som over 3 år, at det blir fra august istedenfor januar det året barnet fyller 3 år.

At pedagognomern er forselått skjerpet vil være helt i tråd med rammeplanens nye krav. Det er blitt flere krav til pedagoger og personalet generelt. dette skal følges opp av pedagoger og gir derav mer jobb. For å oppfylle kravene og muligheter for å følge opp hvert enkelt barn på en tilfredsstillende måte, bør det være færre barn for en pedaog å ha ansvar for.

Som følge av økt arbeidsmengde og større krav til planlegging, vurdering og dokumentasjon bør pedagogenes tid til planlegging utvides. 4 timer ubunden tid /uke har vært fast i mange år, på tross av at arbeidsmengden/kravene har økt.

Arbiedet skal gjøres uten at man har fått mer tid til planlegging. Dette medfører at pliktoppfyllende pedagoger arbeider mye gratis, på sin fritid for å kunne få tid til å utføre alt som skal gjøres.