Høringssvar fra Fylkesmannen i Oppland

Høringssvar fra Fylkesmannen i Oppland

Dato: 03.10.2017

Svartype: Med merknad

2.3.1 Minimumskrav til grunnbemanning

Vi støtter at det lovfestes et tydeligere krav til barnehagens grunnbemanning, og departementetes forslag som er i tråd med barnehageutvalget.

Vi er betenkt på at bemanningsnormen ikke skal rundes oppover til nærmeste årsverk slik det gjøres i beregningen av pedagognormen. Barnehagene har lang åpningstid, samtidig som flere barnehagelærere vil føre til mer ubunden tid. Dette vil føre til at voksnes tilstedeværelse direkte med barna gjennom hele dagen ikke nok dekket opp. 

2.3.2 Dispensasjon fra kravet til grunnbemanning

Fylkesmannen mener det er viktig at det fremheves at dispensasjonsordningen bare skal benytte i særlige tilfeller og for ett år av gangen.

3.4 Pedagogisk bemanning

Fylkesmannen støtter forslaget, og er fornøyd med at det ikke er rom for skjønn (eks 7-9 som i det gjeldende regelverk).

4.3.1 Samarbeidsplik mellom skole og barnehage

Fylkesmannen støtter forslaget om gjensidig samarbeidsplikt. Det er gledelig at planen skal inneholde; forutsigbarhet, forventing, dialog med foreldre og SFO, og bygge på erfaringer barna har med seg fra barnehagen.