Høringssvar fra Målselv Kommune

Høringsuttalelse bemanningsnorm barnehage

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Vurderinger og merknader til lovforslaget om minimumskrav til grunnbemanning i barnehagen:

Målselv kommune støtter departementets forslag til lovfesting av et minimumskrav til grunnbemanningen fra 1. august 2018 under forutsetning av statlig fullfinansiering. Vi har følgende merknader til lovforslaget:

  • Rammeplan for barnehagene stiller tydelige krav til ansattes arbeidsoppgaver og kvalitet. Det er derfor nødvendig å sikre god grunnbemanning i alle landets barnehage.
  • Departementet foreslår dispensasjonsadgang fra kravet til grunnbemanning når særlige hensyn tilsier det. Viktig at det kommer tydelige retningslinjer for dispensasjonsadgangen.
  • Delingsnøkkelen kan medføre flere deltidsstillinger. Dette kan gi utfordringer i forhold til ansettelse.

 

Vurderinger og merknader til lovforslaget om skjerpet krav til pedagogisk bemanning i barnehagen:

Målselv kommune støtter departementets forslag om skjerpet krav til pedagogisk bemanning  grunnbemanningen fra 1. august 2018 under forutsetning av statlig fullfinansiering. Vi har følgende merknader til lovforslaget:

  • Det er meget viktig med høy pedagogandel, men det må ikke resultere i at den ubundne tiden til pedagogene gjør at barn i praksis får en lavere voksentetthet. Den ubundne tiden må derfor kunne organiserer slik at pedagogene kan ha 4 timer kontor hver uke der personen blir erstattet av en assistent. Da sikrer vi god voksentetthet gjennom hele dagen.
  • Flere pedagoger vil resultere i at noen assistenter og barne-og ungdomsarbeidere blir overtallig. Det bør lages en overgangsordning der ledige stillinger erstattes av pedagoger for å unngå flest mulige oppsigelser.