Høringssvar fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Hæringssvar fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Dato: 15.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 

Dato: 15. september 2017

 Fylkesmannen Aust- og Vest-Agder støtter departementets helhetsvurderinger i forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Våre innspill og kommentarer til enkelte av punktene følger under:

 

2.3.1 Minimumskrav til grunnbemanning

Fylkesmannen mener at et regelverk som tillater for store lokale variasjoner i grunnbemanningen ikke i tilstrekkelig grad sikrer et likeverdig barnehagetilbud for alle barn. Vi støtter derfor at det lovfestes et tydeligere krav til barnehagens grunnbemanning, og departementet forslag som er i tråd med barnehagelovutvalget.

 

2.3.2 Dispensasjon fra kravet til grunnbemanning

Fylkesmannen ser at det i flere kommuner kan bli vanskelig å få tak i tilstrekkelig kvalifisert personale til å oppfylle det foreslåtte krav grunnbemanning. Vi støtter og er enige i at det bør innføres en dispensasjonsadgang. Det er viktig at det fremheves at dispensasjonsordningen bare skal benyttes i særlige tilfeller og for ett år av gangen. Det er viktig at det stilles krav til at barnehageeier legges ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden. Fylkesmannens ser det som naturlig at det stilles samme krav til dispensasjon fra kravet til grunnbemanning som de andre dispensasjonsadgangene som er i barnehageloven.

 

3.2.1 Barnehageloven

Fylkesmannen er fornøyd med at det i forarbeidene til nytt lovverk vil være presisert at bruken av betegnelsen «pedagogisk leder» ikke er en forskriftsfesting av en bestemt stillingskategori. Under dette punktet kommer det tydeligere frem at betegnelsen «pedagogisk leder» omfatter alle som oppfyller kompetansekravet i barnehageloven § 18 første eller andre ledd og som inngår i normen for pedagogisk bemanning, uavhengig av hvilken stillingsbetegnelse de har. Dette er bra.

 

3.4. Departementets forslag til et skjerpet krav til den pedagogiske bemanningen

Fylkesmannen støtter at det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Vi er spesielt fornøyd med at tallene 7 og 14 forskriftsfestes, og at det ikke glidende overganger 7-9 og 14-18 slik det er i gjeldende regelverk.

Vi tror at det er bra at barnehagene gis litt tid til å tilpasse seg de nye kravene, og vi tror det er hensiktsmessig at ikrafttredelse tenkes fra 1. august samtidig med at det innføres minimumskrav til grunnbemanning.

 

4.3.1 Lovfesting av samarbeidsplikt mellom skole og barnehage

En lovfesting av en gjensidig samarbeidsplikt hilses velkommen. At den gjensidige plikten gjøres tydelig i barnehageloven, opplæringsloven og i friskoleloven er bra og nødvendig. Det er flott at også samarbeid i overgangen til SFO lovfestes. Hvordan samarbeidet skal utformes bør ikke helt og holdent overlates til den enkelte barnehage – og skoleeier. Det bør gis noen overordnede nasjonale føringer for arbeidet.

Samarbeidet vil som departementet bemerker forutsette at barnehagen er godt kjent med skolens planverk og at skolen er kjent med rammeplanen for barnehage.

 Fylkesmannen støtter departementets forslag om at skoleeier som en del av plikten, som skal utarbeide en plan for overgangen fra barnehage til skole.