Høringssvar fra Vestre Toten kommune

Høringssvar - Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

Vestre Toten kommune har behandlet høringen i Utvalg for velfersd og oppvekst.

Vestre Toten støtter en del av KS sitt høringssvar.

Det er positivt at det innføres bemanningsnorm slik at både private og kommunale barnehager får like vilkår når finansieringen legger opp til likebehandling.

Vestre Toten ser at forslaget er underfinansiert både når det gjelder pedagognorm og bemanningsnorm. Dersom finansieringsforslaget i høringen blir vedtatt, må Vestre Toten nedprioritere andre tjenesteområder for å finansiere barnehage. Vestre Toten har mer enn dobbelt så mange barn i private barnehager, og vil dermed få en betydelig større finansieringsplikt fra 2020.

Vestre Toten krever at denne bemanningsnormen blir fullfinansiert før den kan vedtas.