Høringssvar fra Kristiansand kommune

Høring- endringer i barnehageloven, opplæringsloven,friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Barnehagesektoren har vært i sterk vekst og det er et mangfold av tilbud og eierformer. Privat sektor er stor og det er barnehageeier som har ansvar for at barnehagens grunnbemanning er tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredstillende pedagogisk virksomhet. En bemanningsnorm kan gi et mer likeverdig tilbud i alle barnehager, men hever ikke automatisk kvaliteten i barnehagene. Flere kompetente barnehageansatte vil kunne bidra til kvalitetheving og flere barnehagelærere i barnehagen mener vi ubetinget bidrar til økt kvalitet. Det er først og fremst kvaliteten på arbeidet som gjøres i barnehagen som er utslagsgivende for barns lek, trivsel, læring og sosiale og emosjonelle utvikling og barnehagelærerne har en sentral rolle i dette arbeidet.

Kristiansand kommune ser behovet for å styrke den pedagogiske bemanningen i barnehagene og behovet for en standardiseringen av bemanningstettheten. Samtidig vil en statlig norm bryte med kommunens selvråderett og barnehagesektoren i en særstilling.

Økonomiske og administrative konsekvenser                      Kristiansand kommune vil få en krevende økonomisk utfordring med innføring av bemanningsnormen i og med at staten signaliserer at kommunene ikke skal tilføres økonomiske ressurser. Dette vil legge sterke føringer på prioriteringer mellom tjenestene i kommunen som kan bety at kommunen for eksempel må kutte i lærertettheten. Kristiansand kommune ser behovet for økt bemannings- og pedagogtetthet i barnehagene. Dersom bemannings- og pedagognormene innføres, bør private barnehager motta et ekstra tilskudd som dekker økte kostnader, slik at man unngår en forsinkelseseffekt i forhold til selvkostberegningen, som vanligvis slår inn med 2 års forsinkelse.

KS har bergnet at foreslåtte normer er underfinansiert med 1.000 mill.kr. på landsbasis. Netto kostnad for kommunen vil bli 35,5 mill.kr. i helårseffekt. Kristiansand kommune forutsetter at reformen fullfinansieres fra staten. 

Gjensidig plikt til samarbeid                                                      Kristiansand kommune støtter forslaget om å lovfeste gjensidig plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehagen til skolen. Samarbeidet om overgang barnehage til skole og SFO vil være viktig i arbeidet med å sikre et helhetlig løp i barns oppvekst og opplæringsløp.