Høringssvar fra Nore og Uvdal kommune

Endringer i barnehageloven, høringssvar fra Nore og Uvdal kommune

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Nore og Uvdal kommune støtter hovedlinjene i endringsforslaget vedrørende bemanningstetthet, pedagogtetthet og overganger.

Kompensasjon for pedagogisk leders ubundne tid i form av bemanning er så vidt vi kan se ikke omtalt i høringsforslaget. Vi ønsker at KD vurderer om dette bør omtales da økt andel pedagoger vil medføre økt andel ubunden tid.

Det er uklart hva departementet mener med tilstrekkelig kvalifisert personale i grunnbemanningen. Dette omtales i § 18 fjerde ledd, samt i merknader til § 18 fjerde ledd  (i punktet om dispensasjon).