Høringssvar fra Brøttet barnehage SA

Høringsuttalelse fra Brøttet barnehage i Drammen

Dato: 07.10.2017

Svartype: Med merknad

Brøttet barnehage SA er en foreldreeid barnehage i Drammen kommune med 84 barn. Barnehagens styre har behandlet forslagene i høringsnotatet, og ønsker å bemerke det følgende:

1. Brøttet barnehage SA støtter generelt forslagene om å innføre minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

2. Barnehagen har imidlertid allerede forsøkt å rekruttere flere pedagogiske ledere, og ser at det til tross for barnehagens ytterste bestrebelser kan være for få kvalifiserte pedagogiske ledere i markedet til å oppfylle kravet til ny pedagogisk bemanning i tide. Det bør fra tilsynsmyndigheter (Fylkesmenn og kommuner) utvises varsomhet med å avvise søknader om dispensasjon fra ny pedagognorm i en overgangsperiode, dersom barnehagene kan godtgjøre at de har gjort gode forsøk på å rekruttere tilstrekkelig personal.

3. Konsekvensen av et avtaleverk som gir pedagogene ubunden tid, er at en økt andel pedagoger enten medfører redusert tid personalet har med barna eller økte kostnader til øvrig personal. Vi vil anbefale at det økonomisk kompenseres for dette, for å sikre like høy tid med barna.

 

Med vennlig hilsen

 

Christer Best Gulbrandsen,

styrets leder