Høringssvar fra Rælingen kommune

Rælingen kommune sin høringsuttalelse til foreslåtte endringer i barnehageloven mv.

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Saksprotokoll i Komité for oppvekst - 26.09.2017

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Rælingen kommune støtter forslaget om minimumskrav til grunnbemanning under forutsetning av at dette blir reelt finansiert. Slik forslaget ser ut nå vil det få store økonomiske konsekvenser for Rælingen kommune. Kommunen har finansiert sine barnehager i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og kan ikke uten videre akseptere at bemanningsnormen fastsettes på foreslått nivå uten at dette blir kompensert.
  2. Rælingen kommune støtter forslaget om skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning, under forutsetning av at det er fullfinansiert. Vi mener at det også vil være nødvendig med en gjennomgang av avtalen om ubundet til for pedagogiske ledere, for å sikre at den nye normen ikke fører til at de voksne er mindre sammen med barna.
  3. Rælingen kommune støtter forslaget om plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
  4. Rælingen kommune ønsker å tilføye at vi er enige i at forslagene i høringen vil kunne heve kvaliteten på barnehagetilbudet. Prinsipielt er det problematisk at kommunens handlingsrom reduseres gjennom lov- og detaljregulering som oppleves som begrensende.