Høringssvar fra Sandefjord kommune

Høringsuttalelse fra Sandefjord kommune

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Sandefjord kommune

Sandefjord kommune er prinsipielt enig i at en minimumsnorm for grunnbemanning for å sikre et likeverdig barnehagetilbud er positivt. En minimumsnorm er spesielt viktig når det ses i sammenheng med innføringen av styrket pedagogisk bemanning så ikke den økte kostnaden ved dette medfører at antallet barn per voksen økes. Sandefjord kommune, som barnehageeier og som tilsynsmyndighet for kommunale og private barnehager, forutsetter at innføringen av en bemanningsnorm følges opp med tilsvarende økonomiske rammer på grunn av de betydelige økonomiske utfordringer en slik reform vil medføre for Sandefjord kommune. Også fordi det er et flertall av private barnehager i kommunen, er kommunen spesielt opptatt av den negative utfordringen dette kan få for de private barnehagers økonomi, samt konsekvensen for full barnehagedekning i kommunen.

Minimumsnorm for grunnbemanning

Kostnadsøkning
En minimumsnorm for grunnbemanning på seks barn omregnet per voksen innebærer store økte kostnader for Sandefjord kommune. Kommunen har i dag et gjennomsnittlig bemanningstall på 6,3. I kommunale barnehager innebærer økningen at det kreves om lag 13 nye pedagogisk leder-årsverk når bemanningsnormen og ny pedagognorm ses i sammenheng. Dette gir store økte kostnader allerede fra høsten 2018, og ytterligere økning fra 2020 når de private barnehagene skal motta tilskudd. Dette vil bli utfordrende for kommunen, og det vil kunne gå utover andre tjenester.

Investeringsbehov
I tillegg til direkte økte kostnader, kan innføring av ny bemanningsnorm medføre risiko for at antallet barnehageplasser i kommunen reduseres. Avhengig av barnehagenes størrelse og organisering, vil det variere hvorvidt det lønner seg å ansette flere voksne eller ta inn færre barn for å oppfylle kravet. Dette kan føre til at private barnehager reduserer sitt tilbud. Samtidig kan det være private barnehager som ikke lenger har god nok inntjening og velger å avslutte driften i sin helhet. Spesielt kan dette være tilfelle for barnehager som må endre sitt tilbud betydelig for å oppfylle ny norm. Videre forsterkes denne risikoen ved at de private barnehagene ikke kompenseres for kommunens økning av bemanning før etter to år når de økte kostnadene er med i kommunens regnskap.

Også kommunale barnehager vil måtte vurdere hva som er mest effektiv drift, og det kan være at det også her vil måtte gjøres endringer som medfører en reduksjon i kommunale barnehageplasser. Totalt sett er det en risiko for at kommunens samlede barnehagetilbud reduseres. For å opprettholde kravet til full barnehagedekning innebærer det at kommunen må investere i nye barnehageplasser, enten gjennom private aktører eller ved å opprette egne plasser. Dette vil være investeringer det ikke er tatt høyde for i kommunens planer.

Skjerpet norm for pedagogisk bemanning

Sandefjord kommune er enig i at et skjerpet krav til pedagogisk bemanning sannsynligvis er til det beste for brukerne av tjenesten. Men Sandefjord kommune ønsker å påpeke at selv om endringen er finansiert gjennom økte overføringer i rammetilskuddet, er det ikke tilstrekkelig til å fullfinansiere kravet. Beregningen som er gjort tar utgangspunkt i at ufaglært arbeidskraft skal konverteres til pedagogiske ledere. Det er imidlertid krav til hele årsverk for pedagogiske ledere, og det fører til at det mange steder må økes med mer enn det som er forutsatt i kostnadsberegningen. Når dette ses i sammenheng med innføring av ny bemanningsnorm, kan dette også ha store økonomiske konsekvenser for Sandefjord kommune.

Lovfesting av plikt til samarbeid om overgangen fra barnehage til skole

Sandefjord kommune er positiv til at det lovfestes plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole og SFO. Det er positivt at kommunen som skoleeier blir ansvarlig for samordning, og at både kommunale og private barnehager forpliktes.