Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 753715

SVAR PÅ HØYRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVA, OPPLÆRINGSLOVA OG FORSKRIFT OM PEDAGOGISK BEMANNING.

Dato: 21.09.2017

Svartype: Med merknad
  1. Forslag om minimumskrav til grunnbemanning.- Me er i utgangspunktet positive til denne lova. Men lova må stå i forhold til forskrift om pedagogisk bemanning! 6 store barn per ansatt, står ikkje i forhold til 14 barn per pedagog. Me foreslår å auke forskrifta til 18 barn per pedagog! Barnehagen klarer ikkje å innfri kravet om både seks barn per ansatt OG 14 barn per pedagog, uten tilsvarende auke i tilskuddet!
  2.  Forslag om forskriftskrav til pedagogisk bemanning.                 - Me er i utgangspunktet positive til dette forslaget også, men her må det følge auka tilskudd med innføringen!                                                                                        - Dette forslaget må konsekvensutgreiest betre før innførelse. Er departementet klar over kva dette vil bety for fagarbeiderene? Dersom eg må ta inn to pedagoger på ein avdeling, vil eg ikkje ha råd til å lønne fagarbeider i tillegg. Då vil eg, som eiger, av økonomiske grunner sjølvsagt beholde ein assistent, og sei opp fagarbeideren!                                                                                  -Eg driver ein gårdsbarnehage. Er det ikkje ønskelig med mangfold, og kvalitet i barnehagene lengre?                                                - Me ønsker at departementet ser på finansieringsordningen på nytt. Forskjellene i dagens system er store og urettferdige! Kvifor skal eit barn i kommune a) få over 100 000 kr meir utbetalt i støtte, enn barn i kommune b)? Gå tilbake til øyremerka tilskudd, og gi barnehagane forutsigbarheten tilbake. Det bør også innføres ei maksgrense for uttak av overskudd, slik at dei store barnehagekjedene ikkje kan melke systemet for penger. Det går ut over dei små ideelle private barnehagane.                                                                                     - Er det tenkt over korleis dere skal løse utfordringen med plantid, dersom barnehagane skal bestå av så mange pedagoger? Blir det kvalitet for barna at de voksne stadig er på møter og har planleggingstid? Kven skal passe barna da?                                     - Innføring av denne forskrifta og lov om grunnbemanning vil bli så økonomisk utfordrende for oss små enkeltstående barnehager, at nedleggelse er einaste alternativ. Kvar blir det då av valgmuligheitene til familiene? Er det KUN ønskelig med store barnehager i Norge i dag? Er det KUN barnehager med over 50 eller 100 barn dere ønsker å se?                                                       - Me er ein enkeltståande barnehage, med kun 18 plassar. Innføring av denne forskrifta, vil bety kroken på døra for oss! Eg har ikkje areal til å utvide barnehagen, og skal eg innfri lova om både seks barn per ansatt og 14 barn per pedagog, må eg sei opp ansatte. Eg har ikkje økonomi til å lønne to pedagoglønner! 
  3. Me er utelukkande positive til lov om plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skule og SFO.