Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 363374

Bemanningsnormen

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Det er svært viktig og på høy tid at vi får på plass en lov om bemanning i barnehagen og det til barnets beste. Den skal lovfeste maks antall barn per ansatt. Loven må ses i sammenheng med barnehagenes åpningstid og de aller fleste barnehager har lengre åpningstid enn de ansattes arbeidstid. Det betyr at alle de ansatte kun er sammen noen få timer hver dag. Møtevirksomhet, foreldresamarbeid og pauseavvikling skal også foregå på dagtid noe som gjør det sårbart på avdeling.Senere forskning viser også at små grupper og god voksen tetthet er viktig for barns psykiske helse. Jeg synes det er bra at det settes en øvre grense i høringsnotatet, men vi mener den bør være mer offensiv som 2,5 barn og en ansatt under tre år og en ansatt per fem barn over tre år. sammensettingen av voksentetthet og barnegrupper kan da bli som følgende:

- Fire ansatte (to pedagoger og to assistenter/fagarbeidere) på ti barn under tre år

- Fire ansatte (to pedagoger og to assistenter/fagarbeidere) på tjue barn over tre år