Høringssvar fra NLM-barnehagene AS

Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

NLM-barnehagene AS er et foretak med 33 barnehager drevet på ideelt grunnlag. Barnehagene drives med kristent formål. Selskapets barnehager er lokalisert over hele landet fra Mandal i sør til Finnsnes i nord.

NLM-barnehagene er glad for at regjeringen ønsker å legge til rette for satsing på kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagesektoren. Vår tilnærming er imidlertid at kvalitet i barnehagen ikke alene påvirkes av antall voksne. Kompetansen til medarbeiderne er avgjørende for kvaliteten i barnehagen.

NLM-barnehagene ser mye positivt med etablering av bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen. God voksentetthet er verdifullt for barna. Vi synes det er viktig med tilstrekkelig og kompetent personale i barnehagene og større likhet mellom barnehager på tvers av kommunegrenser på dette området.

NLM-barnehagene er positiv til at Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om dispensasjon fra kravet om grunnbemanning. Vi skulle også gjerne sett at Fylkesmannen overtar ansvaret for alt tilsyn med private barnehager, ettersom vi opplever flere kommuner sliter med dobbeltrollen som barnehageaktør / barnehagemyndighet.

NLM-barnehagene mener imidlertid at sider ved høringen ikke er utredet tilstrekkelig. Et forhold ved innføringen av regelverket slik det er forelagt, medfører utfordringer for private barnehager lokalisert i kommuner med barn per voksen på over faktor 6. Private barnehager i slike kommuner vil ikke kompenseres økonomisk før etter to år, når kommunens kostnader knyttet til oppbemanning viser igjen i kommuneregnskapet. Her må det legges opp til overgangsordning.

Private barnehager som har prioritert høyere pedagogandel enn pedagognormens krav, kan bli straffet under det nye regelverket. Bemanningsnorm i kombinasjon med økt pedagognorm vil få den konsekvens at private barnehager som har prioritert høy pedagogandel kan måtte gå ned på pedagogdekningen for å finansiere økt grunnbemanning. Vi synes det vil kunne bli en svært uheldig effekt.

Innføring av bemanningsnorm og pedagognorm vil medføre at svært store deler av driften av barnehagen reguleres. Inntektssiden er allerede regulert gjennom makspris på foreldrebetaling og tilskuddssatser. Innføring av bemanningsnorm og pedagognorm vil regulere store deler av barnehagens kostnadsside. Som barnehageeier får en mindre muligheter for å prioritere. NLM-barnehagene har flere eldre barnehager som behøver rehabilitering. Dagens regelverk krever at eldre barnehager må utvide antall plasser for å kvalifisere for forhøyet kapitaltilskudd. I flere kommuner er det ikke etterspørsel etter nye barnehageplasser. Regelverket gjør det svært vanskelig for oss å oppgradere våre eldre barnehager til tidsriktig standard. Ytterligere regulering av kostnadssiden vil forverre dette. En kan videre tenke seg at noen private barnehager har høyere lønnskostnader grunnet alder og ansiennitet enn gjennomsnittet. For slike tilfeller må det legges inn ordninger der private barnehager med høyere kostnader enn gjennomsnittet kan søke støtte for å få dekket sine utgifter.

NLM-barnehagene har flere mindre barnehager. Små enheter er sårbare økonomisk for økte kostnader. Vi er bekymret for at kostnadene med ordningene kan bli betydningsfulle for de minste barnehagene. Vi er også bekymret for at barnehager kan bli tvunget til å sette av mindre midler til kompetanseheving.

NLM-barnehagene er tvilende til om dagens finansieringsmodell for private barnehager håndterer innføring av bemanningsnorm og pedagognorm. Det er avgjørende at private barnehager sikres finansiering slik at de settes i stand til å gjennomføre endringen samtidig med kommunen. Dersom en bemanningsnorm skal virke etter sin hensikt, må også finansieringen av tilbudet til barn med behov for spesiell tilrettelegging forbedres vesentlig. I dag tas ressurser fra det ordinære tilbudet for å legge til rette for disse barna. Det går ut over tilbudet til alle barn i barnehagen.

Vi er positive til etablering av pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene, men konsekvensene av ordningene må utredes nærmere ikke bare på makronivå, men på barnehagenivå.

NLM-barnehagene er positiv til at det innføres en gjensidig plikt for barnehager og skoler til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole og SFO. I våre og andre private barnehager begynner barn på forskjellige skoler ofte i ulike kommuner. Vi tenker at det derfor er viktig at det kommer nasjonale føringer og regler for hvordan dette samarbeidet skal organiseres.

 

Med vennlig hilsen

NLM-barnehagene