Høringssvar fra Meldal kommune

Høringssvar - Meldal kommune

Dato: 05.10.2017

Svartype: Med merknad

Meldal kommune er positive til en skjerpet pedagognorm i barnehagene. Vi støtter forslaget om krav om en pedagog per 7 barn under tre år og en pedagog per 14 barn over tre år. Vi ser det som viktig at kravet gjelder for barnehagen samlet og ikke per avdeling. Meldal kommune mener at det ikke skal rundes av oppover ved beregning av antall pedagoger. Vi ser det som mer hensiktsmessig at det regnes med desimaler når antall pedagoger skal fastsettes. I noen tilfeller vil det være krevende å ansette en pedagog i full stilling når ett barn utløser dette. Vi ser at det også vil kunne medføre ekstra saksbehandling for kommunen ved behov for dispensasjoner, og det vil kunne redusere kommunens mulighet til å være fleksible ved opptak av barn som ikke har rett til barnehageplass.

Vi ser utfordringer med dagens arbeidstidsavtale for barnehagelærere. Ved å øke andel pedagoger i barnehagene og redusere andel assistenter/fagarbeidere, vil vi oppleve at tilstedeværelse av voksne sammen med barna reduseres. For vår kommune vil en skjerpet pedagognorm medføre redusert tilstedeværelse, i og med at vi allerede har en lokal norm på en voksen per 3/6 barn. Vi oppfordrer derfor departementet til å bidra til en vurdering av om dagens arbeidstidsavtale for barnehagelærere kan endres.

Meldal kommune er positive til en fastsetting av en bemanningsnorm for barnehager på en voksen per 3/6 barn. Vi støtter også forslaget om at barn telles som tre år fra august det året de fyller tre år. Vi har i dag en praksis der vi tar inn barn som ikke har rett på plass ved ledig kapasitet i barnehagene. Vi har praktisert det slik at når barn fyller tre år på våren, kan vi ta inn flere barn dersom vi vurderer det som pedagogisk forsvarlig. Vi frykter at med forslaget til bemanningsnorm vil mange barn måtte vente lengre på en barnehageplass. Vi ser derfor et behov for en utvidet rett til barnehageplass ut over de som fyller ett år innen 30. november.

Meldal kommune støtter forslaget om en plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO, og vi er spesielt glad for at SFO er løftet fram som en viktig samarbeidspart ved overgangen. Vi ser det også som hensiktsmessig at det er kommunen som samordner arbeidet med en slik plan, og at planen er bindende for alle barnehager og skoler i kommunen, uavhengig av eier.

Meldal kommune forventer at endringer i bemanningsnorm og pedagognorm fullfinansieres, og at endringer ikke medfører at kommunen må kutte i andre tjenesteområder for å kunne oppfylle nye lovkrav innen barnehage.

 

Med vennlig hilsen

Meldal kommune v. barnehagestyrere og kommunalsjef oppvekst og kultur