Høringssvar fra Lampeland barnehage

Høringssvar ift forsleg til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 21.09.2017

Svartype: Med merknad

Endringer i barnehageloven.

Vi støtter § 2. Bra med lovpålagt samarbeid overgang barnehage-skole. Vi har godt samarbeid i vår kommune, og ser viktigheten av at det ikke skal være vilkårlig hvor barnet bor i landet.

Vi støtter §18. Bra at grunnbemmanning står lovpålagt med minimum.Vi har det i vår kommune, men antall barn pr barnegruppe er varierende rundt om i landet.Barn med 9 barn< 3 år eller18 barn > 3 år pr avd vil med minimum stå med en pedagog.Forslag til forskift  10 §1 vil sikre banning i slike barnehagegrupper.

10. Vi støtter forslag til forskrifttekst §1 Norm for bemanning ift  minst 1 pedagogisk leder pr 14 barn > 3år og minst 1 pedagogsik leder pr 7 barn <3år. Det blir viktig å sikre kommunene økonomisk slik at grunnbemanningen er på plass selv med plantid for pedagoger. Det er viktig at det blir like retningslinjer.

Vi støtter §13-5. Viktig at SFO også kommer med, og at det skal utarbeides en plan for overgangen fra barnehage til skole og SFO.

Vi støtter § 5.5 Viktig at plikten til å samarbeide med barnehagen om overgang til skolen også gjelder friskoler.