Høringssvar fra Linda Alm

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

 

- "Når det fastsettes en lov om bemanning, må den også ses i sammenheng med barnehagens åpningstid. De aller fleste barnehager har lengre åpningstid enn de ansattes arbeidstid, og i enkelte kommuner vil det kunne være et større behov for lengre åpningstid enn andre, da flere foreldre er nødt til å pendle til arbeid.

I høringsnotatet kommer det fram at Kunnskapsdepartementet mener at forholdstallet mellom ansatte og barn bør være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Det er positivt at det settes en øvre grense, men sett i sammenheng med åpningstid, syns jeg departementet kunne vært ennå mer offensive og foreslått én ansatt per 2,5 barn under tre år og én ansatt per fem barn over tre år.

Vi kunne da for eksempel operert med følgende sammensetting av voksentetthet og barnegrupper:

Fire ansatte (hvorav to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter) på ti barn under tre år.

Fire ansatte (hvorav to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter) på tjue barn over tre år.

Erfaringsmessig er et firevaktssystem mindre sårbart enn et trevaktssystem. Sett i sammenheng med åpningstid og arbeidstid, deling av barnegrupper, ved møtevirksomhet, kursing og ved fravær/sykdom hos personalet".