Høringssvar fra Frelsesarmeens barnehager

Hvorfor ulike nøkkeltall?

Dato: 20.09.2017

Svartype: Med merknad

Frelsesarmeens barnehager synes det er veldig bra at det innføres en minimumsnorm for grunnbemanning og skjerpet norm for pedagogisk bemanning. At plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO er blir lovfestet er også positivt.

Vi ønsker å peke på noen utfordringer vi ser.

  • Pedagognorm på 7/14 mot bemanningsnorm (3/6). Hvilke størrelse blir det da på barnegruppene? Økonomien vil ofte være avgjørende, og spesielt i små barnehager er økonomien stram Det er også i små barnehager det vil være utfordrende å innfri både pedagognorm og bemanningsnorm. Det er understreket at barnehagen kan sees under ett, og dette er positivt, men at tallene ikke går opp i hverandre er utfordrende når barnehagene blir små.

Hva vil det at tallene ikke går opp i hverandre gjøre med størrelsen på barnegruppene?

  • Det er utfordrende at ett barn mer enn pedagognormen utløser en 100% pedagog til. Vil det da være insentiv til å ikke ta opp det ene barnet?
  • Vi mener det bør åpnes noe for at flere enn barnehagelærere kan inngå i pedagognormen. Ledere på avdelingene bør være barnehagelærere, men vi mener barnehagen vil berikes av å ha f.eks barnevernspedagoger ansatt i pedagogstillinger.
  • Vi setter også spørsmålstegn ved at noe av stillingen til for eksempel en kjøkkenassistent ikke kan regnes med i bemanningsnormen. Det er veldig ulikt hvordan denne stillingen brukes, men samme hva gjør kjøkkenassistenten oppgaver som ellers må ta personalet vekk fra barna. Ved å ha kjøkkenassistent frigjør man tid, slik at de som er direkte med barna kan være enda mer tilstede.