Høringssvar fra Randaberg kommune

Høringssvar fra Randaberg kommune

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Randaberg kommune har behandlet høringen i hovedutvalg for oppvekst og i formannskapet. Det er fattet følgende vedtak:

 Randaberg kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med rådmannens vurdering og forslag til høringssvar.

Det presiseres at de foreslåtte lovendringer vil medføre betydelige økonomiske utgifter for kommunene. Randaberg kommune sin netto kostnad vil bli 7,25 mill kr, som en helårseffekt med innføring av en ny bemanningsnorm.

Det forutsettes at staten tar et økonomisk ansvar for konsekvensene av lovendringene.

 

Randaberg kommune har følgende merknader til høringen:

Minimumskrav til bemanningsnorm og skjerpet krav til pedagogisk bemanning

Barnehagesektoren har vært i sterkt vekst og det er et mangfold av tilbud og eierformer. Privat sektor utgjør 1/3 av barnehagetilbudet i Randaberg og det er barnehageeier som har ansvar for at barnehagens bemanning er tilstrekkelig.

En bemanningsnorm kan gi et mer likeverdig tilbud i alle barnehager, men den hever ikke automatisk kvaliteten. Flere kompetente barnehageansatte vil kunne bidra til kvalitetsheving og flere barnehagelærere i barnehagen mener vi ubetinget bidrar til økt kvalitet.

Randaberg kommune ser behovet for å styrke den pedagogiske bemanningen i barnehagene og behovet for standardisering av bemanningstettheten. Samtidig vil en statlig norm bryte med kommunens selvråderett og sette barnehagesektoren i en særstilling.

Bemanningsnormen foreslås innført med en prosentvis tilnærming der hele barnehagens bemanning legges til grunn, og det vil, etter Randaberg kommune sin mening, kunne bli bedre tilpassa løsninger når barnehagens totale bemanning skal legges til grunn og en prosentvis beregning pr. barn.

Det påpekes derfor at dersom pedagognormen blir innført med samme prinsipp, ville det blitt mer fleksible løsninger. Nå foreslås pedagognormen at det skal utløses en hel stilling som pedagog med ett barn mer, noe som gir liten fleksibilitet.

Økonomi

Randaberg kommune vil få en krevende økonomisk utfordring med innføring av ny bemanningsnorm i og med at staten signaliserer at kommunene ikke skal tilføres økonomiske ressurser.

Randaberg kommune ser behovet for økt bemannings- og pedagogtettehet i barnehagene.

KS har beregnet at foreslåtte normer er underfinansiert med 1.000 mill.kr på landsbasis. Netto kostnad for kommunen vil anslagsvis bli ca 7,25 mill kr i helårseffekt, der tre millioner må dekkes inn for 2018. Det er store utgifter som på kort tid må tilføres barnehagetjenesten.

De private barnehagene blir likebehandla ut fra kostnadene som kommune selv bruker på sine barnehager med utgangspunkt i to år gamle regnskap. Eksempelvis er regnskap 2016 grunnlag for tilskudd 2018. Det betyr at de private barnehagene må få ekstra tilskudd fra kommunen for å kunne innføre lovendringen fra 2018 og frem til 2020. Randaberg kommune har lagt kostnader i kommunale og private barnehager inn i beregningen av nettokostnadene.

Tilskudd til økt pedagogisk bemanning er allerede gitt kommunen i revidert statsbudsjett og det er gitt til private og kommunale barnehager fra august 2017.

Normen for pedagogisk bemanning er stort sett finansiert av staten, mens økt bemanning ikke er finansiert.

Det fortsettes at staten også tar et økonomisk ansvar ved innføring av bemanningsnorm.

Gjensidig plikt til samarbeid om barns overgang til skole og SFO

I lovteksten får både barnehage og skolen ansvaret for, og plikt til å samarbeide om å lage gode overganger. Kommunen får gjennom endring i opplæringsloven det overordnede ansvaret for å utarbeide planer, mens barnehagen gjennom endring i barnehageloven får en samarbeidsplikt med skolen. Det er positivt at lovverkene på denne måten synliggjør begge parters forpliktelser.

Når det gjelder innholdet i kommunens plan for overgang spesifiseres det at en skal ta særlig hensyn til barn med særlige behov, videre at planen må ta hensyn til barnehagens størrelse og profil. Randaberg kommune vil bemerke at en plan for overgang generelt må forholde seg til Rammeplan for barnehager og Opplæringsloven, og videre være av en slik art at den kan gjelde alle kommunens barnehager og omfatte alle barn uavhengig av hvilken barnehage de går i. En overgang som er trygg og forutsigbar for det enkelte barn må være hovedmålet, der barnets beste og barnets medvirkning er styrende.

Randaberg kommune slutter seg til høringsforslaget om plikt til samarbeid om barns overgang fra barnehage til skole/SFO.