Høringssvar fra Skogkanten Barnehage SA

Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet legger frem forslag på endringer i barnehageloven. Departementet foreslår at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm)  Departementet foreslår også å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning. Videre foreslår departementet at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO).

Vi er anbefalt av PBL å komme med egen høringsuttalelse, i forhold til hele eller deler av høringsnotatet fra departementet.

Vi fra Skogkanten barnehage ønsker å gi våre synspunkt i denne saken.

 

Minimumskrav til grunnbemanning - Vi er i utgangspunktet positive til at regjeringen ser behovet for et minimum av bemanning i barnehagene. Vi støtter PBL sitt syn i dette punktet og legger ved sitat fra deres høringsnotat.

"Med sitt forslag om et nasjonalt krav til grunnbemanningen, mener PBL at departementet også må innføre en nasjonal finansieringsmodell som sikrer at alle barnehager økonomisk er i stand til å kunne levere den nasjonale bemanningsnormen som foreslås. Når barnehagene nå i så stor grad styres og reguleres nasjonalt, skyver departementet etter PBLs syn den lokale barnehagemyndigheten foran seg når de nasjonale kravene skal finansieres lokalt."

Det er helt avgjørende for et minimum av bemanning i barnehagene at det kan gjennomføres praktisk i alle barnehager. Finansieringen må sikre at normen kan innføres. 

Skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning

Skogkanten barnehage er positive til tettere pedgogtetthet, men ser det som et alfa og omega at utdanningsforbundet i samarbeid med KS og PBL blir enige om tydelige retningslinjer på ubunden tid. Dersom pedagogen skal erstatte assistenten, er det viktig at barnehagene ikke ender opp med færre voksne tiltede enn idag på  grunn av barnehagelærers rett til 4 timer ubunden tid i uka. Dette må tas med i dette lovforslaget. Vi er også opptatt av at det også her må sees i sammenheng med tilskuddsberegning til de private barnehagene. I og med at vi får tilskudd som er beregnet ut fra to år gammel bemanning og kostnader, og da vil dette slå helt feil ut, og være økonomisk umulig for de små private barnehagene å gjennomføre. 

Skogkanten barnehage er av den oppfatning at det også bør åpnes opp for andre faggrupper i barnehagen, som spesialpedagoger, ergoterapeuter, barnevernspedagoger, psykiatrisk sykepleier etc. da det er omfattende å favne hele barnet, kun med det pedagogiske perspektivet. Dette handler også om at det er færre ressurser fra kommunene til barnehagen i arbeid med barn som behøver spesialpedagogisk hjelp, eller bare ekstra voksennærvær eller ressurs på grunn av atferd. 

Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO). Plikten skal være gjensidig og reguleres derfor både i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven

Dette er Skogkanten barnehage positive til, at det blir et gjensidig lovfestet ansvar å samarbeide om gode overgangsrutiner fra barnehage til SFO og skole. Det er også viktig at det påpekes at barnehagens skoleforberedende innhold er regulert i rammeplanen. 

Kunnskapsdepartementets forslag sier: "Planen skal sikre god overgang for alle barn og det må tas særlig hensyn til hvordan overgangen skal gjøres for barn med særlige behov."

For å sikre gode overganger for barn som har særlige behov og som i barnehagen har hatt spesialpedagogisk hjelp med vedtak om timer, må det også bevilges penger slik at barn som har behov for det er sikret hjelp også i skolen. Stortingsmelding 19, 24 og 41 omhandler alle barnehage, fremtidens barnehage, kvalitet i barnehagen og tid for lek og læring. Alt er fint og flott - og barnehagen har et stort samfunnsoppdrag. Gode økonomiske rammer er også viktig for at barnehagelovens innhold og pålegg skal kunne realiseres. Sammen med ny barnehagelov, bør det komme nytt finansieringssystem. 

Mvh

Skogkanten barnehage SA