Høringssvar fra Gjerstad kommune

Høringssvar fra Gjerstad kommune

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Gjerstad formannskap har i møte 10.10.17 vedtatt denne høringsuttalelsen:

Gjerstad kommune avgir svar på høringen med følgende merknader:

1. Gjerstad kommune mener det er positivt med økte forventninger til kvalitet i barnehagetilbudet, men kommunen vil påpeke at statlig vedtatte normer utfordrer det lokale selvstyret. I stedet for statlig bindende normer i barnehagen bør det fortsatt være åpent i loven for at kommunen selv kan vedta normer og krav for barnehager i kommunen ut fra lokale forhold, uavhengig av eierskap.

2. Gjerstad kommune forutsetter at dersom statlig bindende normkrav vedtas så må finansieringen styrkes, slik at kommunene kan innfri skjerpede normkrav uten å måtte nedprioritere andre tjenesteområder i kommunen.

3. Innføringen av statlige normkrav må utsettes til ordningen er fullfinansiert.

4. Gjerstad kommune støtter forslaget om å innføre en gjensidig plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

 

Vedlegg