Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 400268

Høringsvar ifm endringer i barnehageloven

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringsvar ifm endringer i barnehageloven

Privat barnehage på østlandet.

Minimumsnorm for grunnbemanning

  • Negative til forslaget da det ikke følger med ny finansieringordning og det vil ha store konsekvenser for vår økonomi
  • Vil ha store konsekvenser for økonomien i vår barnehage med dagens finansieringsordning
    • I vår tilfelle blir det merutgifter på ca 1 million per år frem til 2020 i de to reelle scenarionene med å enten øke bemanning eller reduresere antall barn for å innfri kravet
    • I 2020 vil det muligens det blir mer tilskudd da de kommunale barnehagene i vår kommune har lavere dekningsgrad enn det nye kravet
  • En av få frihetsgrader barnehagene i dag

Skjerpet norm for pedagogisk bemanning

  • Positive til forslaget, vil øke kvaliteten
  • Men, potentsielt problematisk med mer ubunden tid blant personalgruppen med stærre andel pedagoger

Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

  • Positive til forslaget, vår barnehage legger allerede mye vekt på dette