Høringssvar fra Nes kommune

Høring av endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Dato: 27.09.2017

Svartype: Med merknad

Oppvekst- skole- og kulturutvalget støtter Kunnskapsdepartementets høring til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning – minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikten til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO med følgende tillegg: Setningen i opplæringsloven § 13-5: «Kommunen skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning.» tas også inn i barnehageloven § 2 a for å understreke at dette er en plan med felles ansvar for barnehage- og skoleadministrasjon i kommunene.

Kommunen understreker også at det blir viktig å få kompensert de reelle lønnskostnadene i forbindelse med økt pedagognorm, inkludert merkostnader i forbindelse med ubunden tid for pedagogene.