Høringssvar fra Ørsta kommune

Svar på høyring om endring i barnehagelova med frist 13.10.2017

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Viser til vedlagde vedlegg med merknader til høyringa.

Med beste helsing

Reidun Mo

Seksjonsleiar barnehage, Ørsta kommune

Vedlegg