Høringssvar fra Tuv barnehage

Høringssvar til endringar i barnehageloven

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Me støttar forslaget om bemanningsnorm 3 born under 3 år, og 6 born over 3 år.

Me støttar forslag om ein pedagog opp til 7 born under 3 år og 14 born over 3 år.

Me meinar det er viktig at det vert lovfesta at kvar kommune har ansvar for plan for god overgang frå barnehage til skule for å gjere skulestart best mogleg for alle borna.

Me meiner det er viktig at born som fyller 3 år teller to plassar fram til 1. august og ein plass etter 1. august.