Høringssvar fra Åfjord kommune

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE FORSLAG TIL ENDRING AV BARNEHAGELOVEN, OKTOBER 2017

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

FRA: BARNEHAGENE I ÅFJORD KOMMUNE

 

2.3.1 Deltidsstillinger: Barnehagene har utfordringer med at ikke alle ansatte ønsker 100%-jobb, men 80% eller mindre. Dette gjør at små kommuner, som i utgangspunktet sliter med rekruttering, vil få utfordringer knyttet til å øke pedagogbemanningen.

2.2.1 Tilstrekkelig bemanning: Vi synes det er viktig at det er en refleksjon rundt hva som er «tilstrekkelig bemanning». Vi mener det bl.a bør være en ekstra trygghetsperson i oppstarten for barn fra andre kulturer. Vi opplever at barna har lange dager, noe det også står i høringsutkastet. Når barnehagen har åpent 7-16.30, opplever vi at det kan føles som ikke tilstrekkelig bemanning både første del og siste del av åpningstiden. I tillegg er personal borte fra avdeling under pauser, samt for å delta i møter på dagtid. Pedagoger er i tillegg borte 4 timer fra avdeling hver uke pga planleggingstid. Er det da «tilstrekkelig bemanning» på avdelingen?

Et eksempel: 12 barn under 3 år på avdeling/24 barn over 3 år på avdeling. Avdelinga har da 2 pedagoger og 2 fagarbeidere/assistenter. Det er betalt matpause.

Tidligvakt fagarbeider 7-14.30

Midtvakt pedagog  7.45-14.35

Midtvakt pedagog 9-15.50

Seinvakt fagarbeider 9-16.30

Dette viser at det er 4 voksne sammen med barna kl 9-14.30. Innen denne tiden avvikles det 4 pauser a 30 minutter, og evt 1 time møte for pedagogisk leder. Det skal forberedes og ryddes vekk mat. Det vil si at alle ansatte er sammen med barna i ca 2 ½ time hver dag. Er det tilstrekkelig?

Kapittel 3:

Det skal være 7 barn under 3 år, og 14 barn over 3 år pr pedagog. Vi ser positivt på at pedagogtettheten skal styrkes, men det betyr også mer planleggingstid, som igjen betyr at det er mindre voksentetthet inne på avdelinga. Se eksempel over. Det vil være viktig å skrive en tydelig instruks på hva pedagogen skal ha ansvar for i den tiden han/hun er på avdeling sammen med barna.

Bør man vurdere ekstra bemanning i planleggingstid for pedagoger?

Hvordan skal dette i så fall finansieres?

I tillegg bør det synliggjøres hvordan økt pedagognorm er tenkt finansiert. Vil det bli snakk om øremerket tilskudd?