Høringssvar fra Levanger kommune

Høringssvar fra Levanger kommune vedr. forslag til endringer opplæringsloven vedr grunnbemanning mv

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

  • Levanger kommune er positiv til høringsforslaget, som innebærer en minimumsnorm for grunnbemanning, en skjerpet norm for pedagogisk bemanning, og plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til SFO og skole. Endringene vil styrke kvaliteten i barnehagene og være til barnas beste.
  • Det etterlyses en overgangsordning, slik at ikke-pedagoger kan videreutdanne seg, og at arbeidsgiver får tid til å omplassere eventuelt overtallige ansatte til annet arbeid. Flere pedagoger betyr flere ansatte som får krav til ubunden arbeidstid. Det bør spesifiseres at det kompenseres med annet personell i ubunden arbeidstid, slik at antall voksne som er til stede sammen med barna ikke reduseres i forhold til dagens praksis.

Levanger kommune ber om at økte kostnader som følge av statlige skjerpet pedagognorm, kompenseres fullt ut av staten.