Høringssvar fra Ringebu kommune Levekårsutvalget.

Høringssvar fra Ringebu kommune vedtatt i Levekårsutvalget 19.09.2017

Dato: 26.09.2017

Svartype: Med merknad

LKU- 050/17 Vedtak

Levekårsutvalget vedtar rådmannens forslag til høringssvar til kunnskapsdepartementets forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og forskrift om pedagogisk bemanning:

Det sikrer kvalitet og bidrar til likebehandling at det innføres en nasjonal bemanningsnorm og norm for pedagogtetthet i barnehagene og plikt til samarbeid om overganger mellom barnehage og skole.

Levekårsutvalget støtter derfor forslaget til endring av barnehageloven, opplæringsloven og forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager, med følgende kommentarer:

Barnehagetilbudet for barn under 3 år er i Ringebu kommune i all hovedsak familiebarnehager. Levekårsutvalget stiller spørsmål til hvorfor familiebarnehagene ikke er nevnt i høringsnotatet.

Levekårsutvalget forventer økte statlige overføringer som følge av ny bemanningsnorm og kravet om forsvarlig grunnbemanning til at barnehagen kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet gjennom hele barnehagedagen.