Høringssvar fra Natås barnehage Sa

Innspel på høyring

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Natås barnehage v/ styret stiller seg positiv til forslaga  ihøyringa, men ønskjer å påpeike følgende.

Finansiering av ordninga må dekkes av den offentlege støtte ordninga. 

Fleire pedagogar aukar kompetansen i barnehagane, men fører til mindre vaksne blant barna pga plantida på 4 timer pr. veke. 

Bemanninga må sjåast i samanheng med barnehagens opningstid og pedagogtettleiken - tilsette arbeider 7,5 timar pr. dag, medan opningstida er ofte 9-10 timar.