Høringssvar fra Nittedal kommune

Høring om forslag om å innføre minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehge til skole og SFO

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Nittedal kommunes høringssvar på:

Høring om forslag om å innføre minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

1. Det er positivt med økte forventninger til kvalitet i barnehagetilbudet.

2. I stedet for statlige bindende normer i barnehagen bør det åpnes i loven for at kommuner selv kan vedta normer og krav for alle barnehager i kommunen, uavhengig av eierskap.

3. Dersom statlig bindende norm for grunnbemanning og skjerpet pedagognorm likevel blir innført, må kommunene få hjemmel til å pålegge private barnehager å følge de normer som eventuelt vedtas lokalt, utover nasjonale minimumsnormer.

4. Forslaget om pedagognorm og bemanningsnorm framstår som betydelig underfinansiert. Nittedal kommune forventer at finansieringen styrkes, slik at kommunen kan innfri skjerpende normkrav uten å nedprioritere andre tjenesteområder i kommunen.

5. Innføring av statlig bindende normer må utsettes til ordningen er fullfinansiert.

6. Frem til innføringen av normene må de årlige budsjettene øke kompensasjonen til kommunene for å sikre fullfinansieringen på barnehagenivå.

7. En eventuell lovfestet plikt til å utarbeide planer for overganger mellom barnehage og skole og SFO må legges på kommunenivå.

8. Kommunen må få lovhjemmel til å forplikte barnehage – og skoleeiere til å delta i de rutiner og planer som er vedtatt lokalt for godt koordinerte overganger til beste for alle barn.