Høringssvar fra Bjørnungen barnehage

Svar på høring vedrørende økt pedagogtetthet og bemanningsnorm i barnehager.

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

 

  • Vi har vanskelig for å forstå hvorfor det må være flere barnehagelærere per barn i barnegrupper med barn 1-2 år!

Det gir ikke mening i og med at de i utgangspunktet har færre barn og derfor færre arbeidsoppgaver utenom det direkte arbeidet med barna. Arbeidsoppgavene knyttet til arbeidet i barnegruppen er av en slik art at det krever mindre planlegging enn det som kreves med de eldre barna.

 

2 barnehagelærere skal ha planleggingstid og det blir dermed mindre bemanning tilstede på avdelingen.

 

 

  • barnehager som har 18 barns grupper med barn 3-5 år, og ikke mulighet til å øke antallet barn i gruppen på grunn av areal må slik forslaget nå foreligger ,med 6 barn per voksen og 14 per pedagog velge mellom:

* 12 barn – med 1 barnehagelærer og en fagarbeider, dette er ikke gjennomførbart i praksis og vil gi en redusert bemanning i forhold til dagens ordning.

 *2 barnehagelærere og en fagarbeider, dette vil gi en faktisk redusert bemanning på 4 timer pr uke grunnet barnehagelærerens planleggingstid.

 

Endringsforslag :

Det må tas høyde for at den generelle bemanningen må økes dersom pedagogtettheten skal øke. Dette for å kompensere for barnehagelærernes planleggingstid.

Det bør også tas høyde for at pedagogtettheten også øker dersom barnegruppenes størrelse reduseres. Dette kan gjøres både ved å sette tak på gruppens størrelse og ved å sette et tak på 4 barn per voksen for barn 3-5 år.

Det samme kan gjøres for 0-2 åringer, men i forhold til pedagog kan antallet barn økes fra 6 til 8 og antall barn per voksne reduseres til 2. og for å unngå store barnegrupper må det settes et tak på maks 8 i hver gruppe (forskning viser at store grupper for små barn er uheldig).

Endringene som her foreslås vil gi stor fleksibilitet slik at barn som trenger noe ekstra ikke vil bli «klienter» og motta spesialpedagogisk hjelp fordi personalet vil ha tid nok til å gi det barnet trenger.

 

Det må også komme frem at dersom antallet barn pr. barnehagelærer og/eller per voksen overstiger det antallet som lovfestes utløser dette en hel stiling.