Høringssvar fra Stulen gårdsbarnehage AS

HØRINGSUTTALELSE FRA STULEN GÅRDSBARNEHAGE AS

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Sak: Ny bemannings- og pedagognorm

Vi viser til høringsutkastet som har kommet angående bemanningsnorm og pedagognorm, og har noen kritiske tanker rundt dette.

  1. Dersom såpass mange assistenter nå skal erstattes av pedagoger vil voksentettheten rundt barna gå ned. Hver pedagog som jobber 100% har 4 timer ubunden tid hver uke, planleggingstid. Dette er tid de ikke er sammen med barna. I tillegg bruker pedagoger mye mer tid på møter ellers enn det assistenter gjør. Dette mener vi vil spise godt og vel opp den økte bemanningsnormen som også er foreslått. Derfor vil det bli færre voksne som reelt sett er sammen med barna i store deler av dagen. Dette mener vi både kan gå ut over sikkerheten, kvaliteten og det pedagogiske tilbudet til barna.
  2. Vi synes det er uheldig at vi må si opp dyktige assistenter for å få igjennom pedagognormen. Det er assistenter med mye og veldig verdifull erfaring som nå vil miste jobben ufrivillig. Dersom en slik reform skal gjennomføres mener vi at dette ikke bør ha tilbakevirkende kraft men heller gjøres smidig over flere år. Det mener vi kan gjøres ved at vedtaket ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Det vil si at vi ikke bør si opp assistenter, men ved naturlig utskifting av personal skal pedagoger ansettes frem til pedagogtettheten er oppfylt. Samtidig skal assistenter i barnehagen oppfordres til å ta barnehagelærerutdanning og fagbrev.
  3. Etter hva vi kan tolke ut i fra høringsutkastet er den nye pedagogreformen nå 7 små barn pr pedagog og 14 store barn. Og dersom dette blir oversteget med 1 barn så vil det tilsi at man må ha en «hel» pedagogstilling til. Dette synes vi er urimelig. I vår barnehage har vi i dag 30 plasser fordelt på små og store plasser. Det vil si at vi må ha 3 pedagoger i 100% stilling selv om vi bare har 2 plasser «for mye». Vi synes da at det heller burde være mulig å dekke denne lille overskridelsen av plasser med en mye mindre pedagogstilling, %vis ut i fra hvor mange plasser man har over. Dersom det ikke skal være mulig å gjøre det slik synes vi at det er rart at ikke bemanningsnormen og pedagognormen skal gå opp i samme antall barn. En pedagog kan ha plasser som går opp i 7 mens assistenter kan ha plasser som går opp i 6 (3), dette synes vi er en rar måte og telle på og som kan få kabalen ekstra vanskelig for å gå opp. Og som igjen vil i størst grad ramme de små barnehagene.
  4. konomisk sett vil både den nye bemanningsnormen og den nye pedagognormen som er ute til høring få store økonomiske konsekvenser for barnehagene. Særlig vil små barnehager få utfordringer, og dette kan føre til at flere små barnehager vil måtte legge ned. Dette vil føre til et langt dårligere tilbud når det gjelder mangfold i barnehagetilbudet og valgfriheten til foreldrene for hva slags barnehage de ønsker vil bli redusert. Dette synes vi er svært uheldig, og savner opplysninger om hvordan det økonomiske skal løses